Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Strängare reglering av mutor

  Ur Wistrand News #4

   

  Fler omfattas av ansvar för korruptionsrelaterad brottslighet och handel med inflytande straffbeläggs. Det är några följder av den nya mutbrottslagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2012, som lagstiftaren hoppas är mer ändamålsenlig och modern. Erik Ullberg från Wistrands marknadsrättsgrupp presenterar här ett axplock ur den nya lagstiftningen.

   

  · Utvidgad krets som omfattas av ansvar för korruptionsrelaterad brottslighet

  Reformen innebär bland annat att den krets av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta utökas och anges på ett enklare sätt. När det gäller uppdragstagare har ansvaret tidigare varit begränsat till vissa kategorier. Tidigare har egna företagare, t.ex. frilansande journalister, i vissa fall varit undantagna från straffansvar.

   

  Straff ska nu kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare.

   

  För ansvar krävs liksom tidigare att arbets- eller uppdragstagaren tagit emot, godtagit ett löfte om eller begärt en otillbörlig förmån inom ramen för anställningen eller uppdraget.

   

  Bedömningen av förmånens otillbörlighet ska göras med beaktande av samtliga omständigheter som omger gärningen. Otillbörlig är varje transaktion som objektivt sett har förutsättningar att påverka utförandet av vissa uppgifter eller att uppfattas som en belöning för hur uppgifter utförts. Förmånens värde och karaktär samt omständigheterna kring lämnandet av förmånen kommer att ha central betydelse vid bedömningen.

   

  · Särskild regel i samband med vadhållningar

  I den nya lagen har också införts en särskild regel för fall där mutan ges till eller tas emot av den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Straff för tagande eller givande av muta ska då kunna dömas ut även om mottagaren varken är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare.

   

  · Handel med inflytande straffbeläggs

  Ytterligare en nyhet är att så kallad handel med inflytande straffbeläggs. En sådan typsituation kan vara då en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet. Bestämmelserna kan få särskild tillämpning i samband med offentliga upphandlingsförfaranden.

   

  · Ny regel om s k vårdslös finansiering

  En ny regel om så kallad vårdslös finansiering av mutbrott införs, vilken främst har bäring på internationella förhållanden. Ansvar ska till exempel träffa en näringsidkare som ger pengar till en anlitad företrädare, t.ex. en agent eller annan samarbetspartner, och genom att brista i sina kontrollåtgärder främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sitt uppdrag. Detta innebär att ett oaktsamhetbrott införs och att styrelse och andra ledande personer i bolaget kan hållas ansvariga om tillräckligt preventiva åtgärdsprogram saknas.

   

  Lagen kompletteras av en uppförandekod fastställd av Institutet mot Mutor den 1 september 2012. Koden finns tillgänglig på http://www.institutetmotmutor.se/naringslivskod.

   

  För mer information kontakta gärna Erik Ullberg, erik.ullberg@wistrand.se eller 031-771 21 76.

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  13 Jun 2017
  Den nya penningtvättslagen kräver betyda...
  12 Jun 2017
  Lex Laval ändras – rätten att vidta stri...
  08 Jun 2017
  Släppt krav på tillstånd för privata drö...
  05 Jun 2017
  Regeringen tillsätter utredning om upply...
  02 Jun 2017
  Wistrand biträder HanssonGruppen vid för...
  01 Jun 2017
  Wistrand biträder SBB vid förvärv av 463...
  01 Jun 2017
  Avtalets begränsade verkan i förhållande...
  30 May 2017
  Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmå...
  29 May 2017
  Labour Court rules on compensation for d...
  22 May 2017
  Erik Ullberg i GALA Gazette
  16 May 2017
  DIB Hotel vann Wistrand Startup Star 201...
  15 May 2017
  Wistrand biträder vid överlåtelse av Eng...