Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Allt viktigare att bevaka pågående detaljplanearbete

  Ur Wistrand News #4 2012

   

  Den senaste tidens rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen visar att detaljplanerna spelar en allt större roll vid prövningen av bygglov. Det finns därför goda skäl att som fastighetsägare sätta sig in i kommunernas detaljplanearbete. Genom att engagera sig i ett tidigt skede är det möjligt att påverka planens utformning och att styra förutsättningarna för en framtida användning av den egna fastigheten.

   

  En ny plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft den 2 maj 2011. Samtidigt flyttades prövningen av mål enligt PBL från förvaltningsdomstolarna till mark- och miljödomstolarna. Under sommaren har Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) avgjort flera bygglovsärenden där man upphävt bygglov som lägre instanser beviljat med hänvisning till att åtgärderna endast innebar en ”mindre avvikelse” från detaljplanen. I samtliga mål har MMÖD angett som skäl för besluten att åtgärderna ansetts strida mot detaljplanen.


  Eget initiativ
  När en kommun börjar arbeta med en ny detaljplan finns det en mängd regler som ska följas, bland annat måste kommunen på ett tidigt skede samråda med t.ex. fastighetsägare och hyresgäster i det berörda området. När förslaget till detaljplan är klart är kommunen, i de flesta fall, skyldig att låta allmänheten granska förslaget. Under granskningsskedet kan berörda parter framföra synpunkter på kommunens förslag.


  Kommunen är alltså skyldig att informera berörda i området om sina förändringsplaner, men det är den enskilde själv som måste ta initiativ för att eventuellt kunna påverka kommunens planer. I många fall kan det verka omständligt och tidskrävande att sätta sig in i kommunens arbetsmaterial. Men att inte bevaka pågående detaljplanearbete kan visa sig kostsamt.


  Beviljade bygglov upphävdes

  MMÖD har under sommaren i ett antal mål ändrat lägre instansers avgöranden och nekat bygglov av det skälet att åtgärderna ansetts strida mot detaljplanen och inte kunnat ses anses som mindre avvikelser. Målen har prövats enligt äldre PBL:s begrepp ”mindre avvikelse”. Begreppet ”liten avvikelse” i nya PBL är endast avsett som en språklig ändring.


  Flertalet domar rör avvikelser från bestämmelser om byggnadshöjd och våningsantal. I ett av målen medgav detaljplanen smärre avvikelser från högsta tillåtna byggnadshöjd. Efter ingående prövning av hur byggnadshöjden ska beräknas kom MMÖD, till skillnad från mark- och miljödomstolen, fram till att bygglov inte kunde beviljas.

   

  Ett annat avgörande rör avvikelse från bestämmelse om markanvändning. Ett bolag hade ansökt om tillbyggnad av ett behandlingshem som funnits på platsen sedan 1980. Underinstanserna beviljade bygglov men MMÖD upphävde underinstansernas beslut eftersom området, enligt detaljplanen, endast fick användas för bostadsändamål. Trots att behandlingshemsverksamheten fortsatt skulle bedrivas på platsen menade MMÖD att detaljplanen hindrade att en tillbyggnad skulle kunna ske, och att området istället borde genomgå planändring.


  Den senaste tidens rättsfall visar hur betydelsefullt det är att som fastighetsägare sätta sig in i kommunernas detaljplanearbeten. Tillstånd enligt t.ex. miljöbalken, ledningsrättslagen, ellagen och väglagen får som huvudregel inte heller ges i strid mot detaljplan, vilket ökar vikten av att sätta sig in i pågående detaljplanearbete. En ”felaktigt” utformad detaljplan kan få ödesdigra konsekvenser för fastighetsägarens möjligheter att utnyttja sin fastighet, och för fastighetens värde.


  Genom att engagera sig i ett tidigt skede är det möjligt att påverka planens utformning och att styra förutsättningarna för en framtida användning av den egna fastigheten.

   

  Tove Andersson, advokat, Wistrand Advokatbyrå
  Emilie Steen, jur kand, Wistrand Advokatbyrå

   

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  06 Dec 2017
  Wistrand biträder vid försäljning av PCS...
  05 Dec 2017
  Wistrand biträder Tacton Systems i samba...
  27 Nov 2017
  Wistrand utser nya delägare
  22 Nov 2017
  Wistrand i Göteborg söker HR-koordinator...
  15 Nov 2017
  Wistrand Women: Emma Wiklund om vägen fr...
  13 Nov 2017
  Wistrand biträder Strawberry Living i ny...
  09 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  08 Nov 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  07 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  06 Nov 2017
  Wistrand biträder Forgex Sweden AB i sam...
  25 Oct 2017
  Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i GALA...
  18 Oct 2017
  Wistrand träffar Erik Ullberg