Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Miljöprocesser som åker jojo

  Ur Wistrand News #5 2012

   

  Är en underinstans bunden av en överinstans bedömningar? Denna fråga har under hösten aktualiserats i flera mål i mark- och miljödomstolarna, exempelvis i det så kallade Bunge-målet på Gotland. Svaren har avgörande betydelse för rättssäkerhet och kostnader för enskilda aktörer i miljöprövningar.

   

  För de måltyper som prövas av mark- och miljödomstolar är det inte ovanligt att det sker återförvisningsbeslut, d.v.s. att en högre instans beslutar att återförvisa målet till en lägre instans för ny handläggning. Det förekommer också att en och samma fråga ”åker jojo” mellan rättsinstanserna genom upprepade återförvisningsbeslut.

   

  Anledningen till att detta ofta händer med just mål i mark- och miljödomstolarna är att dessa domstolar prövar ansökningar om tillstånd eller lov för t.ex. miljöfarliga verksamheter eller byggnationer. Om en högre instans, till skillnad från underinstansen, bedömer att en verksamhet är tillåtlig innebär instansordningsprincipen att det är den lägre instansen som i första hand bl.a. ska utforma villkoren för verksamheten.

   

  Många turer kring kalkbrott
  Ett miljömål som uppmärksammats mycket den senast tiden är det om Nordkalks planerade kalkbrytning i Bunge på Gotland. Sedan bolaget ansökt om tillstånd för kalkbrytning och Miljödomstolen i Nacka avslagit ansökan avgjordes frågan i oktober 2009 av Miljööverdomstolen. Med upphävande av miljödomstolens dom förklarade Miljööverdomstolen att den sökta verksamheten var tillåtlig. Med hänsyn till instansordningen bedömde Miljööverdomstolen att det var miljödomstolen som skulle meddela tillstånd till verksamheten och föreskriva villkor för den. Målet återförvisades därför till miljödomstolen (sedermera mark- och miljödomstolen).

   

  Sedan mark- och miljödomstolen (”MMD”) återupptagit prövningen av det återförvisade målet gjorde den bedömningen att Nordkalk ändrat sin ansökan så att förutsättningarna för mark- och miljödomstolens prövning ”på en mycket betydelsefull punkt” blev annorlunda än vid överinstansens prövning. Ändringen rörde villkoren för bortledande av grundvatten. MMD kom därför fram till att den inte var bunden av Miljööverdomstolens bedömning att verksamheten var tillåtlig och valde att avslå Nordkalks yrkande om tillstånd för verksamheten.

   

  Nordkalk överklagade avgörandet till Mark- och miljööverdomstolen (”MMÖD”) som menade att underinstansen visst var bunden av Miljööverdomstolens tillåtlighetsbeslut. MMÖD angav i sina domskäl att ”Prövningsordningen förutsätter att underinstansen lojalt följer processuella anvisningar vid en återförvisning”. MMÖD övervägde att återigen återförvisa målet till underinstansen men, för att inte fördröja handläggningen ytterligare, valde MMÖD att själv meddela tillstånd och besluta om villkor för verksamheten.

   

  Domen överklagades till Högsta domstolen av bl.a. Naturskyddsföreningen. HD har beviljat prövningstillstånd för just frågan om vilken betydelse Miljööverdomstolens lagakraftvunna dom från 2009 om tillåtlighet har vid den nu aktuella prövningen av tillståndsfrågan samt nyligen också inhiberat det meddelade tillståndet.

   

  Länsstyrelse bunden av domstols avgörande

  Frågan om en lägre instans är bunden av en överinstans bedömning i ett återförvisningsbeslut prövades också nyligen av MMÖD i ett mål beträffande förhandsbesked för ett bostadshus. I det fallet hade prövningen börjat i en kommunal nämnd som nekat förhandsbesked. Ärendet återförvisades sedermera till nämnden av Länsrätten i Dalarnas län, varefter nämnden meddelade ett positivt förhandsbesked. Sedan ärendet återigen överklagats upphävdes nämndens beslut av länsstyrelsen som inte ansåg sig bunden av länsrättens bedömning i sakfrågan. Såväl MMD som MMÖD fann dock att länsstyrelsen skulle ha rättat sig efter överinstansens bedömning och länsstyrelsens beslut upphävdes.

   

  Maktkamp mellan instanser inte acceptabelt
  Av såväl rättssäkerhets- som samhällsekonomiska skäl är det viktigt att enskilda parter kan lita på att en högre instans bedömning av en sakfråga gäller, även om målet återförvisas till en lägre instans för slutligt bestämmande av exempelvis villkor för verksamheten.

   

  Det är givetvis inte acceptabelt att ett mål skickas fram och tillbaka mellan instanserna närmast på grund av en maktkamp mellan lägre och högre instans. Om det ska vara möjligt att frångå en överinstans bedömning måste det vara klart under vilka förutsättningar det kan ske. Osäkerhet om vad som gäller leder till väntetider och omotiverade kostnader. Förhoppningsvis kommer HD:s avgörande i det s.k. Bunge-målet nu att ge klarhet om hur dessa frågor ska hanteras.

   

  Tove Andersson, advokat, Wistrand Advokatbyrå
  Emilie Steen, jur kand, Wistrand Advokatbyrå

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  15 Dec 2017
  EXECUTIVE FORUM 2018: Tiotals miljarder ...
  13 Dec 2017
  Wistrand biträder Strawberry Properties ...
  13 Dec 2017
  Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i GALA...
  12 Dec 2017
  Replik: Kommunalt inflytande – men inget...
  08 Dec 2017
  Wistrand biträder Castellum vid förvärv ...
  07 Dec 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  06 Dec 2017
  Wistrand biträder vid försäljning av PCS...
  05 Dec 2017
  Wistrand biträder Tacton Systems i samba...
  27 Nov 2017
  Wistrand utser nya delägare
  22 Nov 2017
  Wistrand i Göteborg söker HR-koordinator...
  15 Nov 2017
  Wistrand Women: Emma Wiklund om vägen fr...
  13 Nov 2017
  Wistrand biträder Strawberry Living i ny...