Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev
  Nyhetsbrev #6 2016
  Nyhetsbrev #5 2016
  Nyhetsbrev #6 2015
  Nyhetsbrev #4 2016
  Nyhetsbrev #5 2015
  Nyhetsbrev #3 2016
  Nyhetsbrev #2 2016
  Nyhetsbrev #4 2015
  Nyhetsbrev #1 2016
  Nyhetsbrev #3 2015
  Nyhetsbrev #2 2015
  Nyhetsbrev #1 2015
  Nyhetsbrev #6 2014
  Nyhetsbrev #5 2014
  Nyhetsbrev #4 2014
  Nyhetsbrev #3 2014
  Nyhetsbrev #2 2014
  Nyhetsbrev #1 2014
  Nyhetsbrev #6 2013
  Nyhetsbrev #5 2013
  Nyhetsbrev #4 2013
  Nyhetsbrev #3 2013
  Nyhetsbrev #2 2013
  Nyhetsbrev #1 2013
  Nyhetsbrev #6 2012
  Nyhetsbrev #5 2012
  Nyhetsbrev #4 2012
  Nyhetsbrev #3 2012
Nyhetsbrev #2 2012
  Nyhetsbrev #1 2012

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  WISTRAND NEWS #2 2012

  Wistrand går mot ett sekel

  "Att ha varit med om att bygga upp en liten organisation till den väletablerade byrå den är idag är förstås väldigt roligt."

  Citatet ovan är Stefan Lindskogs. Han började som biträdande jurist på Wistrand 1977 och var en av de drivande krafterna bakom vår expansion. Vi anställdes båda på Wistrands Göteborgskontor, men på 90-talet följde jag med Stefan till Stockholm för att etablera Wistrands kontor där.


  Om tre år fyller Wistrand 100 år. Vi har under den tiden vuxit från en liten byrå med fokus på arvsrätt, äktenskapsrätt och allmän civilrätt till att nu sysselsätta över 180 medarbetare, med kapacitet att hantera den största konkursen i svensk modern historia.

  Idag är jag tillbaka på Wistrands Göteborgskontor. Stefan är numera justitieråd, men gjorde stort avtryck under sina 30 år på byrån. Läs mer om honom i detta nummer av Wistrand News.


  Trevlig läsning,

  Mårten Hulterström
  Ordförande Wistrand Advokatbyrå

  Vederbörlig omsorg - var går gränsen?

  I samband med ett företagsförvärv uppdrar köparen ofta åt revisorer och advokater att göra en s k due diligence - en företagsundersökning. Due diligence betyder ordagrant vederbörlig omsorg. Var gränsen går för vad som är vederbörlig omsorg är inte alldeles enkelt att avgöra. Frågan aktualiserades nyligen i en svensk skiljedom som fått stor uppmärksamhet i branschen.

  En stor del av arbetet på de affärsjuridiska byråerna och revisionsbyråerna går ut på att biträda köpare och säljare av företag. Rådgivningen består i att bistå vid avtalsförhandlingarna och upprätta avtal samt att hålla i kontakterna med olika myndigheter. För att få tillräcklig information om det företag som ska köpas vill och bör köparen undersöka bolagets ekonomiska- och organisatoriska förhållanden. Resultatet av denna due diligence påverkar givetvis på vilka villkor och till vilket pris ett köp skulle kunna bli aktuellt.

  Det finns inte många vägledande domar kring due diligence. Av denna anledning har en nyligen offentliggjord skiljedom fått stor uppmärksamhet i branschen. I detta fall visade sig rådgivaren - ett revisionsbolag - och dess klient ha haft olika uppfattning om hur ingående företagsundersökningen skulle ha varit. Klienten drabbades mycket hårt och led stor ekonomisk skada på grund av att det först efter köpet visade sig finnas stora problem i ett dotterbolag till det köpta företaget. Skiljenämnden ansåg att rådgivaren hade utfört sitt uppdrag försumligt och var skadeståndsskyldigt. När det gällde skadan hade rådgivaren dock begränsat sitt ansvar till max två gånger arvodet. Det var betydligt lägre än den skada som klienten drabbats av. Skiljenämnden ansåg att revisionsbolagets ansvarsbegränsning gick för långt och tilldömde klienten ett högre skadestånd.

  Det finns ett antal lärdomar man kan dra av denna skiljedom - bland annat att dömande instanser kan komma att bortse från alltför långtgående ansvarsbegränsningar. För rådgivarens del är det också särskilt viktigt att ha i åtanke att den rapport som författas kan komma att läsas av personer som utan förkunskaper ska kunna dra slutsatser om potentiella risker med ett förvärv. Domen visar också på vikten av att klargöra förväntningarna på rådgivaren innan uppdraget utförs - lämpligen genom en tydlig uppdragsbeskrivning innan arbetet påbörjas.

  Av Johan Molin, Wistrand Advokatbyrå


  Fakta/Om Due Diligence
  I samband med ett företagsförvärv görs en undersökning av bolagets ekonomiska och organisatoriska förhållanden. Advokatens roll är främst att undersöka om det föreligger juridiska risker som på ett eller annat sätt skulle kunna få betydande ekonomiska konsekvenser för företaget och därmed köparen. Omfattningen av denna företagsundersökning varierar med storleken på företaget och dess verksamhet. Ofta ger köparen instruktioner om hur ingående arbetet ska vara och i samband med det diskuteras också priset för rådgivarens arbete. Oavsett omfattning måste dock arbetet alltid utföras omsorgsfullt och fackmannamässigt. Om rådgivaren är försumlig kan denne bli skadeståndsskyldig om klienten fattar beslut på felaktigt underlag. Då de ekonomiska konsekvenserna av detta är mycket svåra att överblicka brukar rådgivaren ofta begränsa sitt ansvar i ett avtal med klienten.

  Gemensam europeisk köplag föreslås


  Vid gränsöverskridande handel möter konsumenter och företag olika nationella lagstiftningar. Kommissionen uppskattar att europeiska näringsidkare till följd av osäkerhet kring vilka regler som gäller avstår från gränsöverskridande handel om uppskattningsvis 26 miljarder euro varje år. Den 11 oktober presenterade kommissionen förslag till en gemensam europeisk köplag, som ska underlätta handel över gränserna.

  Enligt en undersökning genomförd av EU-kommissionen uppger 44 % av konsumenterna att de inte handlar från andra EU-länder på grund av osäkerheten om vilka rättigheter som gäller. Drygt hälften av näringsidkarna anser att det största hindret för den gränsöverskridande handeln är skillnader i medlemsstaternas köplagstiftning.

  Den 11 oktober 2011 lade kommissionen fram ett förslag till en gemensam europeisk köplag som har till syfte att avlägsna dessa hinder. Lagen ska inte ersätta nationell lagstiftning utan erbjuda ett alternativ som näringsidkare och konsumenter kan välja att tillämpa på sitt kontraktsförhållande.

  Fördelar för konsumenter
  Konsumenter erbjuds en valmöjlighet mellan att få en felaktig vara lagad, utbytt eller till nedsatt pris. Det går även att häva köpet. För svenska konsumenter är detta en nyhet eftersom det enligt svensk lagstiftning är säljaren som väljer en lämplig åtgärd under vissa förutsättningar. Förslaget säkerställer också en gemensam och hög konsumentskyddsnivå inom samtliga medlemsstater.

  Fördelar för företagen
  Lagen förenklar för företagen samt minskar kostnaderna för dem vid etablering i ett nytt land. Idag utnyttjar svenska företag inte den inre marknaden fullt ut.

  Vad händer nu?

  Nästa steg är en omröstning i parlamentet och ministerrådet. När lagen har antagits kommer den att träda ikraft 20 dagar efter sedvanlig publikation.

  Av Hanna Hjalmarsson, Wistrand Advokatbyrå

  Osäkerhet vid fastighetspaketering skapar oro i branschen

  Trots ett nytt förhandsbesked råder det stor osäkerhet kring beskattning vid fastighetsförsäljningar med paketeringslösning. Med rätt struktur kan en affär genomföras utan onödiga skattekostnader.

  I Sverige har det länge varit möjligt att sälja fastigheter till ingen eller mycket låg skatt genom att förpacka fastigheterna i exempelvis dotteraktiebolag. Sedan 2010 har det kommit praxis som väsentligt påverkar denna möjlighet. Mycket energi läggs nu hos svenska fastighetsbolag åt att internt granska genomförda affärer för att se om det finns möjlighet att begränsa skatterisken, och inte minst undvika risken för skattetillägg för genomförda transaktioner. Vi som arbetar med skattefrågor dagligen har också tagit fram nya skattestrukturer för att uppnå samma syfte som tidigare. Till dess högre instanser tydliggjort rättsläget måste de bolag som genomför flera köp och försäljningar ta höjd för den risk för extra skattebelastning som aktualiserats.

  Spretig bedömning skapar osäkerhet
  På Wistrand ser vi flera utmaningar för de som väljer att sälja sina fastigheter med en paketeringslösning, vilket är vanligt för till exempel fastighetskoncerner. De förhandsbesked och rättsliga avgöranden som uppmärksammats på senare tid spretar nämligen i bedömning. Vilka omständigheter som kan medföra skatteplikt är dock inte klarlagt. Finns det en gräns vid ett visst antal paketeringar? Är tiden som löper mellan paketeringarna av betydelse? Eller är syftet med pakteringen avgörande? De domar som hittills kommit har dessutom överklagats och inte slutgiltigt prövats.

  Som praxis ser ut rekommenderar vi därför att strukturera framtida transaktioner och granska genomförda affärer. Därmed kan skatterisken begränsas - och inte minst undviks risken för skattetillägg.

  Av Jonas Blomquist, Peter Brandt och Erik Klinton, Wistrand Advokatbyrå
  Är ditt varumärke redan registrerat i Europa?

  Från och med den 31 januari är Svensk Varumärkesdatabas ansluten till TMView. TMView är en avgiftsfri databas som innehåller registrerade varumärken från hela Europa.

  Det innebär att du som funderar på att starta företag och vill söka varumärkesskydd snabbt och kostnadsfritt kan få information om ett varumärke redan finns registrerat i något av de europeiska länderna. Se mer information på PRV:s hemsida eller nedan.

  Läs mer om TMView här >>

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.
  Allt fler företag får inte sina banklån förlängda eller får dem rentav uppsagda i förtid. Problemet för företagare är att uppsägningstiden ofta är så kort att det inte finns någon reell möjlighet att hitta en ny långivare till bra villkor.

  Wistrand tipsar om vad man kan göra för att vara proaktiv:

  1. Granska redan idag både lånevillkor, pantavtal och allmänna villkor, särskilt bankens möjlighet att säga upp lånen i förtid och hur lång uppsägningstid banken har, även vid utebliven ”automatisk” förlängning.
     
  2. Granska bakomliggande säkerheters värde i relation till lånebeloppet. Inhämta ev. värderingsintyg.
     
  3. Kontakta andra banker och undersök vilka villkor ni skulle kunna få hos dem.
     
  4. Många gånger kan det vara bra att själv kontakta banken om man brutit mot, eller riskerar bryta mot, någon bestämmelse i låneavtalet och föra en dialog med banken.
     
  5. Om banken säger upp era lån, ta en skyndsam dialog med er bankrådgivare och dennes chef men kontakta även andra banker och bedöm säkerheternas värde.