Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev
  Nyhetsbrev #6 2016
  Nyhetsbrev #5 2016
  Nyhetsbrev #6 2015
  Nyhetsbrev #4 2016
  Nyhetsbrev #5 2015
  Nyhetsbrev #3 2016
  Nyhetsbrev #2 2016
  Nyhetsbrev #4 2015
  Nyhetsbrev #1 2016
  Nyhetsbrev #3 2015
  Nyhetsbrev #2 2015
  Nyhetsbrev #1 2015
  Nyhetsbrev #6 2014
  Nyhetsbrev #5 2014
  Nyhetsbrev #4 2014
  Nyhetsbrev #3 2014
  Nyhetsbrev #2 2014
  Nyhetsbrev #1 2014
  Nyhetsbrev #6 2013
  Nyhetsbrev #5 2013
  Nyhetsbrev #4 2013
  Nyhetsbrev #3 2013
  Nyhetsbrev #2 2013
  Nyhetsbrev #1 2013
  Nyhetsbrev #6 2012
  Nyhetsbrev #5 2012
Nyhetsbrev #4 2012
  Nyhetsbrev #3 2012
  Nyhetsbrev #2 2012
  Nyhetsbrev #1 2012

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  WISTRAND NEWS #4 2012

  Vi trotsar mörkret

  Trots att det officiellt är höst kan vi konstatera att tiderna blir allt ljusare. Även om finansmarknaden i världen fortfarande är turbulent så är svenska företag väldigt solventa, om än inte lika investeringsbenägna.

   

  På Wistrand har vi rustat oss med flera starka förvärv.
  Ny partner på Stockholmskontoret är Niklas Körling, som närmast kommer från Setterwalls. I Malmö har Thorbjörn Hilleskog, efter närmare 25 år på NOVA, tillkommit som ny partner och vi hälsar båda varmt välkomna. Malmö har dessutom hunnit fira att de flyttat in i sina nya lokaler i Point Hyllie. Vårt Göteborgskontor har nyligen slutfört försäljningen av tillgångarna i SAAB s konkursbo till NEVS. En av de största och mest komplicerade konkurserna i svensk industrihistoria går därmed in i ett lugnare skede.

   

  Allt detta är några anledningar till att vi stolt blickar tillbaka på 2012. Vi ser nu fram emot en spännande höst, en årstid som traditionellt är böckernas tid. Här kan du värma upp med artiklar om bland annat ny lagstiftning kring mutor och skattefrågor vid fastighetsförsäljning.


  Trevlig läsning,

  Mårten Hulterström
  Ordförande Wistrand Advokatbyrå

  Allt viktigare att bevaka pågående detaljplanearbete

   

  Den senaste tidens rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen visar att detaljplanerna spelar en allt större roll vid prövningen av bygglov. Det finns därför goda skäl att som fastighetsägare sätta sig in i kommunernas detaljplanearbete. Genom att engagera sig i ett tidigt skede är det möjligt att påverka planens utformning och att styra förutsättningarna för en framtida användning av den egna fastigheten.

   

  En ny plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft den 2 maj 2011. Samtidigt flyttades prövningen av mål enligt PBL från förvaltningsdomstolarna till mark- och miljödomstolarna. Under sommaren har Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) avgjort flera bygglovsärenden där man upphävt bygglov som lägre instanser beviljat med hänvisning till att åtgärderna endast innebar en "mindre avvikelse" från detaljplanen. I samtliga mål har MMÖD angett som skäl för besluten att åtgärderna ansetts strida mot detaljplanen.


  Eget initiativ
  När en kommun börjar arbeta med en ny detaljplan finns det en mängd regler som ska följas, bland annat måste kommunen på ett tidigt skede samråda med t.ex. fastighetsägare och hyresgäster i det berörda området. När förslaget till detaljplan är klart är kommunen, i de flesta fall, skyldig att låta allmänheten granska förslaget. Under granskningsskedet kan berörda parter framföra synpunkter på kommunens förslag.


  Kommunen är alltså skyldig att informera berörda i området om sina förändringsplaner, men det är den enskilde själv som måste ta initiativ för att eventuellt kunna påverka kommunens planer. I många fall kan det verka omständligt och tidskrävande att sätta sig in i kommunens arbetsmaterial. Men att inte bevaka pågående detaljplanearbete kan visa sig kostsamt.


  Beviljade bygglov upphävdes
  MMÖD har under sommaren i ett antal mål ändrat lägre instansers avgöranden och nekat bygglov av det skälet att åtgärderna ansetts strida mot detaljplanen och inte kunnat ses anses som mindre avvikelser. Målen har prövats enligt äldre PBL:s begrepp "mindre avvikelse". Begreppet "liten avvikelse" i nya PBL är endast avsett som en språklig ändring.


  Flertalet domar rör avvikelser från bestämmelser om byggnadshöjd och våningsantal. I ett av målen medgav detaljplanen smärre avvikelser från högsta tillåtna byggnadshöjd. Efter ingående prövning av hur byggnadshöjden ska beräknas kom MMÖD, till skillnad från mark- och miljödomstolen, fram till att bygglov inte kunde beviljas.


  Ett annat avgörande rör avvikelse från bestämmelse om markanvändning. Ett bolag hade ansökt om tillbyggnad av ett behandlingshem som funnits på platsen sedan 1980. Underinstanserna beviljade bygglov men MMÖD upphävde underinstansernas beslut eftersom området, enligt detaljplanen, endast fick användas för bostadsändamål. Trots att behandlingshemsverksamheten fortsatt skulle bedrivas på platsen menade MMÖD att detaljplanen hindrade att en tillbyggnad skulle kunna ske, och att området istället borde genomgå planändring.


  Den senaste tidens rättsfall visar hur betydelsefullt det är att som fastighetsägare sätta sig in i kommunernas detaljplanearbeten. Tillstånd enligt t.ex. miljöbalken, ledningsrättslagen, ellagen och väglagen får som huvudregel inte heller ges i strid mot detaljplan, vilket ökar vikten av att sätta sig in i pågående detaljplanearbete. En "felaktigt" utformad detaljplan kan få ödesdigra konsekvenser för fastighetsägarens möjligheter att utnyttja sin fastighet, och för fastighetens värde.


  Genom att engagera sig i ett tidigt skede är det möjligt att påverka planens utformning och att styra förutsättningarna för en framtida användning av den egna fastigheten.

   

  Tove Andersson, advokat, Wistrand Advokatbyrå

  Emilie Steen, jur kand, Wistrand Advokatbyrå

  Strängare reglering av mutor

   

  Fler omfattas av ansvar för korruptionsrelaterad brottslighet och handel med inflytande straffbeläggs. Det är några följder av den nya mutbrottslagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2012, som lagstiftaren hoppas är mer ändamålsenlig och modern. Erik Ullberg från Wistrands marknadsrättsgrupp presenterar här ett axplock ur den nya lagstiftningen.

  • Utvidgad krets som omfattas av ansvar för korruptionsrelaterad brottslighet

  Reformen innebär bland annat att den krets av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta utökas och anges på ett enklare sätt. När det gäller uppdragstagare har ansvaret tidigare varit begränsat till vissa kategorier. Tidigare har egna företagare, t.ex. frilansande journalister, i vissa fall varit undantagna från straffansvar.

   

  Straff ska nu kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare.

   

  För ansvar krävs liksom tidigare att arbets- eller uppdragstagaren tagit emot, godtagit ett löfte om eller begärt en otillbörlig förmån inom ramen för anställningen eller uppdraget.

   

  Bedömningen av förmånens otillbörlighet ska göras med beaktande av samtliga omständigheter som omger gärningen. Otillbörlig är varje transaktion som objektivt sett har förutsättningar att påverka utförandet av vissa uppgifter eller att uppfattas som en belöning för hur uppgifter utförts. Förmånens värde och karaktär samt omständigheterna kring lämnandet av förmånen kommer att ha central betydelse vid bedömningen.

  • Särskild regel i samband med vadhållningar

  I den nya lagen har också införts en särskild regel för fall där mutan ges till eller tas emot av den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Straff för tagande eller givande av muta ska då kunna dömas ut även om mottagaren varken är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare.

  • Handel med inflytande straffbeläggs

  Ytterligare en nyhet är att så kallad handel med inflytande straffbeläggs. En sådan typsituation kan vara då en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet. Bestämmelserna kan få särskild tillämpning i samband med offentliga upphandlingsförfaranden.

  • Ny regel om s k vårdslös finansiering

  En ny regel om så kallad vårdslös finansiering av mutbrott införs, vilken främst har bäring på internationella förhållanden. Ansvar ska till exempel träffa en näringsidkare som ger pengar till en anlitad företrädare, t.ex. en agent eller annan samarbetspartner, och genom att brista i sina kontrollåtgärder främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sitt uppdrag. Detta innebär att ett oaktsamhetbrott införs och att styrelse och andra ledande personer i bolaget kan hållas ansvariga om tillräckligt preventiva åtgärdsprogram saknas.

   

  Lagen kompletteras av en uppförandekod fastställd av Institutet mot Mutor den 1 september 2012. Koden finns tillgänglig på http://www.institutetmotmutor.se/naringslivskod.

   

  För mer information kontakta gärna advokat Erik Ullberg, erik.ullberg@wistrand.se eller 031-771 21 76.

  Oklart om paketerade försäljningar är skattefria

   

  Både förvaltningsrätten och Skatterättsnämnden har ansett att försäljningar av paketerade fastigheter kan vara skattepliktiga. Vi har i tidigare nummer av Wistrand News behandlat denna fråga. Peter Sandberg berättar i detta nummer mer om den skattemässiga bedömningen av sådana försäljningar.

   

  S k paketerade försäljningar, dvs. att andelarna i det företag som äger fastigheten säljs i stället för fastigheten som sådan, ökade markant sedan skattefriheten för näringsbetingade andelar infördes den 1 juli 2003. Både Förvaltningsrätten i Göteborg och Skatterättsnämnden (SRN) har dock i två uppmärksammade fall ansett att försäljningarna varit skattepliktiga.

   

  Förvaltningsrättens dom gällde ett företag som under två års tid genomfört 16 fastighetsförsäljningar genom att bilda ekonomiska föreningar som fastigheterna paketerades i. Domstolen ansåg att det är uppenbart att det är fråga om ett omsättningssyfte och att säljarens verksamhet enbart varit inriktad på omsättning av fastigheter. De sålda andelarna i föreningarna ansågs vara lagertillgångar och därmed skattepliktiga.

   

  Högsta förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbeskedet
  SRN:s förhandsbesked rörde ett liknande fall. Även i detta fall hade ett koncernföretag (Bolaget) i en fastighetsförvaltande koncern som enda verksamhet att avyttra aktier i dotterbolag som vart och ett innehöll en fastighet förvärvad från andra koncernbolag.

   

  SRN menar att ett hypotetiskt test ska göras för att avgöra om skattefrihet vid försäljningarna av dotterbolagen föreligger eller inte. Vid detta test ska en bedömning göras om fastigheterna skulle ha varit lagertillgångar i handel med fastigheter om fastigheterna hade ägts direkt Bolaget. SRN menade att så var fallet.

   

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade, med hänvisning till tidigare praxis, att reglerna om byggnadsrörelse/handel med fastigheter endast kan tillämpas på det företag som faktiskt äger fastigheten (dvs. dotterbolagen). Försäljningarna avsåg därmed skattefria näringsbetingade aktier.

   

  Bedömning av fallen
  Både förhandsbeskedet och domen avviker från den allmänna uppfattningen att det är möjligt att skattefritt sälja paketerade tillgångar.

   

  - När dessa båda fall kom uppstod en osäkerhet om det fortfarande var möjligt att paketera tillgångar inför en försäljning, säger Peter Sandberg på Wistrand. Det har senare framkommit att det SRN ogillade var att koncernen hade "industrialiserat" försäljningarna, dvs. att alla fastigheter såldes via samma bolag. Hade det koncernbolag som från början ägde respektive fastighet bildat ett dotterföretag som sedan sålts, hade förfarandet inte ifrågasatts.

   

  - HFD gjorde enligt min uppfattning rätt som ändrade förhandsbeskedet. Tyvärr uttalade sig domstolen inte om det finns en gräns för hur många försäljningar ett enskilt företag kan göra innan det blir fråga om skattepliktiga lagerandelar som säljs. Här råder således fortfarande en osäkerhet, säger Peter Sandberg.

   

  Även om HFD inte explicit tar ställning till antalet försäljningar, framgår det att Bolaget bildade fem dotterbolag och att alla dessa kunde komma att säljas under samma år. HFD tycks alltså ha godtagit att samma säljare kan företa flera försäljningar under samma år utan att det för den sakens skull blir fråga om skattepliktiga lagerandelar som säljs.

   

  - Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten. Min bedömning är att den kommer att ändras, åtminstone vad gäller motiveringen. Domstolens ställningstagande att försäljningen av enskilda bostadsrätter var skattepliktig kan dock mycket väl stå sig.

   

  Koncernperspektiv eller ej?
  En närliggande fråga är om man vid bedömningen endast ska räkna de försäljningar det enskilda företaget gjort eller om man ska anlägga en koncernsyn. HFD besvarar inte heller denna fråga men Skatteverket har gett uttryck för uppfattningen att ett koncernperspektiv inte ska anläggas vid denna bedömning.

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  Wistrand ger råd till dig som märker att din kund eller motpart börjar få betalningssvårigheter.

   

  1. Skaffa dig mer information om motpartens ekonomiska situation. Mycket information finns att tillgå hos myndigheter och kreditupplysningsföretag. Tänk dock på att denna information inte alltid är fullständig eller aktuell.
    
  2. Att säkerställa eller få betalt för gamla fordringar är ofta problematiskt. Ta råd. Fokusera i första hand på att förhindra nya förluster.
    
  3. Försök att förhandla fram förskott, säkerhet eller kontant betalning vid nya affärer - då kan du minska riskerna för onödiga kreditförluster.
    
  4. Vänta inte för länge med att vidta åtgärder om motparten inte fullgör sina åtaganden. Att vänta och hoppas på att det vänder leder ofta till större förluster.
    
  5. Dokumentera. Det är viktigt att ha ett gott underlag för att kunna bevisa fordran och vad som avtalats vid en senare tvist eller konkurs.

  Maria Jönsson, Head of Legal, Unibet

   

  Vilken är den största skillnaden att arbeta som jurist i England jämfört med i Sverige?

  - Unibet är ett av Europas största privata spelbolag med kunder från många delar av världen så för att möta deras behov är vi ca 45 olika nationaliteter som arbetar på Unibet. Vi är med andra ord inte direkt något traditionellt engelskt bolag så det är lite svårt att svara på. Jag saknar dock det svenska fikat.

   

  Vilken är den största utmaningen i ditt yrke idag?
  - Det gäller att hänga med i en industri där både utveckling inom IT och ändringar i regelverk sker snabbt. Det finns inte någon harmonisering inom EU för spelverksamhet än så det är också en stor utmaning för oss att dels bedriva lobbying för en så förmånlig reglering som möjligt, dels följa upp de nationella regleringar som finns.

   

  Vad skulle du gjort om du inte hade arbetat med juridik?
  - När jag var yngre ville jag bli astronaut!

   

  Vilket är ditt bästa arbetsredskap? 

  - Laptopen.

   

  Vilket lagrum använde du senast?
  - Jag använder inte så mycket traditionella rättskällor. Men det bör ha varit någon paragraf i den danska förordningen om onlinekasino.