Nyhetsbrev 2017
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Äldre nyhetsbrev

SÖK MEDARBETARE

  SÖK MEDARBETARE/
  WEBBPLATS

  Skicka sida

  Justerade ränteavdragsbegränsningar

  Ur Wistrand News #5 2012

   

  Vi har i tidigare nyhetsbrev, nr 3 i år, redogjort för regeringens förslag om skärpta regler om ränteavdragsbegränsningar. Regeringen har nu i sin budgetproposition 2013 lämnat ett något justerat förslag till Riksdagen. Trots förtydliganden kvarstår vissa frågetecken, vilket innebär att företagen noga bör se över sin interna belåning.

   

  Reglerna om begränsning av ränteavdragen på skulder inom en intressegemenskap har, liksom i tidigare förslag, skärpts i flera betydelsefulla avseenden. Skärpningen motiveras med att de ska finansiera en sänkning av bolagsskattesatsen från 26,3 till 22 procent.

   

  Förslaget innebär bl.a. att regelverket utvidgas till att gälla ränteutgifter på alla skulder inom intressegemenskapen, oavsett vad lånen används till. De nuvarande reglerna omfattar bara lån som används till interna förvärv av delägarrätter. I de nya reglerna kommer således alla interna lån att omfattas av reglerna.

   

  De nya reglerna föreslås träda ikraft redan den 1 januari 2013 och tillämpas på ränteutgifter som avser tiden efter den 31 december 2012. Det innebär att även gamla skulder kommer att omfattas av de nya reglerna, dock endast vad avser ränta från årsskiftet.

   

  En annan nyhet gäller den s.k. tioprocentsregeln. Ränteutgifter är i dagsläget avdragsgilla om den motsvarande ränteinkomsten beskattas med minst tio procent. I förslaget har denna tioprocentsregel begränsats med ett generellt undantag: avdrag får inte göras om skuldförhållandet till huvudsaklig del har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

   

  Det är den enskilde som har bevisbördan för att avdragsrätt föreligger. Enligt propositionen ska man vid bedömningen ta hänsyn till alla omständigheter, bl.a. om finansiering hade kunnat ske med eget kapital i stället för med lån. Förslaget har med fog kritiserats för att vara rättsosäkert, eftersom det är svårt att förutse Skatteverkets bedömning. Jämfört med det tidigare förslaget innebär dock budgetpropositionen en delvis förbättring: sedvanliga omprövningsregler föreslås gälla, vilket t.ex. medför att s.k. öppna yrkanden kan lämnas för att undvika eftertaxering och skattetillägg.

   

  Det finns emellertid, även med den utformning som förslaget nu har fått, all anledning att noga se över den interna belåningen med anledning av lagförslagen.

   

  I början av år 2011 tillsattes Företagsskattekommittén i syfte att undersöka om det är lämpligt att ta fram mer generellt utformade regler som begränsar ränteavdragen och om skattelättnader för eget kapital bör införas. De nya regler som kommittén kan förväntas komma med antas dock komma att träda i kraft tidigast den 1 januari 2015.

   

  Johan Linder, jur kand, Wistrand Advokatbyrå

  NYHETSBREV

  Få det senaste från Wistrand direkt i inboxen.

  NYHETSARKIV

  15 Nov 2017
  Wistrand Women: Emma Wiklund om vägen fr...
  13 Nov 2017
  Wistrand biträder Strawberry Living i ny...
  09 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  08 Nov 2017
  Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i...
  07 Nov 2017
  Wistrand biträder OpenSolution i förvärv...
  06 Nov 2017
  Wistrand biträder Forgex Sweden AB i sam...
  25 Oct 2017
  Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i GALA...
  18 Oct 2017
  Wistrand träffar Erik Ullberg
  09 Oct 2017
  Wistrand nominerad till Sweden M&A Legal...
  03 Oct 2017
  Styrelsearvoden ska beskattas i inkomsts...
  02 Oct 2017
  Rudolf Laurin medverkar i debattartikel ...
  26 Sep 2017
  Krav på juridiska personer m.fl. att reg...