Nyheter 12 november 2015

5 tips från Wistrand - Konkurrensklausuler i anställningsavtal

Driver du eget företag som är kunskapsbaserat eller är du chef inom en verksamhet med många anställda som befattar sig med företagets know-how? Hanterar arbetstagarna företagshemlig information såsom affärsplaner och kundregister eller skapar de upphovsrättsligt skyddade verk inom ramen för sin anställning? Då kan du ha anledning att se över framförallt chefers och högre tjänstemäns anställningsavtal.

Den lojalitetsplikt, innebärandes ett förbud att skada arbetsgivaren och bedriva konkurrerande verksamhet, som enligt en allmän princip gäller under anställningen upphör i samband med att anställningen upphör (läs mer om detta i artikeln Oklart läge kring bedömning av konkurrensklausuler). Det finns dock möjlighet att hindra före detta anställda att använda information efter att anställningen upphört.

Wistrand ger här tips kring fem avtalsvillkor du som arbetsgivare genom reglering i anställningsavtalet kan använda för att skydda din verksamhet. Avtalsvillkoren kan användas var för sig eller som komplement till varandra.

1. Konkurrensförbud
Ett s.k. efterföljande konkurrensförbud i syfte att förhindra att den anställde bedriver konkurrerande verksamhet kan gälla i upp till två år efter att anställningen upphört. För att kompensera arbetstagaren för begränsningen krävs att arbetsgivaren utger ersättning om ett belopp motsvarande minst 60 procent av lönen under förbudstiden. Utformningen av bestämmelsen är viktig eftersom den, om den anses allt för långtgående, kan ogiltigförklaras av domstol.

2. Kundskydd och värvningsförbud
Avtalsvillkor som syftar till att hindra arbetstagare att värva bolagets kunder och/eller anställda till en konkurrerande verksamhet. Förbudet kan gälla under en period om 12 månader efter anställningens upphörande och någon ersättning behöver inte utgå.

3. Immateriella rättigheter och know-how
Avtalsvillkor som klargör att rätten till immateriella rättigheter och know-how, såsom uppfinningar och upphovsrättsligt skyddade verk, som den anställde skapar i anställningen ska tillfalla bolaget. Bestämmelsen kan också kompletteras med ett förtydligande om att arbetstagaren åtar sig att inte kopiera eller på annat sätt förfoga över bolagets skyddade verk.

4. Sekretess och datasäkerhet
Avtalsvillkor som innebär att arbetstagaren inte har rätt att sprida konfidentiell information om verksamheten eller dess kunder och leverantörer. Åtagandet behöver inte tidsbegränsas och det finns inget krav på ersättning som kompensation. Det är också möjligt att ställa krav på den anställde vad gäller hantering av bolagets datorer, inklusive e-post och internetsystem, samt att hänvisa till interna föreskrifter kring detta.

5. Företagshemligheter och återlämnande av egendom
I lagen om företagshemligheter finns bestämmelser till skydd för bolags företagshemligheter avseende såväl dokumenterad som erfarenhetsbaserad information. Anställningsavtalet kan med fördel hänvisa till lagens bestämmelser för att förtydliga vad som gäller. Det kan även vara lämpligt att komplettera med ett villkor om att den anställde vid anställningens upphörande är skyldig att återlämna all egendom som denne disponerar i anledning av anställningen, inklusive alla dokument som rör bolagets verksamhet, ekonomiska förhållanden eller affärer.

Avtalsregleringen måste anpassas efter företagets verksamhet, den anställdes befattning och behovet av regleringen. Bestämmelsernas utformning måste också anpassas efter eventuella kollektivavtal.

Om du är intresserad av att veta mer kring hur du kan skydda ditt företag eller ta fram avtalsförslag enligt ovan är du välkommen att kontakta oss på Wistrand.

Jörgen Larsson, Advokat/Partner
E: jorgen.larsson@wistrand.se
T: 031-771 21 27

Frida Toveby, Biträdande jurist
E: frida.toveby@wistrand.se
T: 031-771 21 97