Nyheter 15 juni 2015

5 tips från Wistrand

Efter regeringens utspel om att ändra förutsättningarna för rotavdrag är det många som bestämt sig för att genomföra stora renoveringar i sommar. Vid utnyttjande av rotavdrag finns det dock ett antal saker att tänka på:

1. Har du rätt till rotavdrag?
För att ha rätt till rotavdrag krävs bl.a. att du är obegränsat skattskyldig i Sverige under beskattningsåret, att du fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång samt att arbetet utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Ovanstående innebär exempelvis att du inte har rätt till rotavdrag om den aktuella bostaden är uthyrd vid tillfället för arbetet eller om du är bosatt utomlands, men har en sommarstuga i Sverige som du önskar renovera. Ovanstående innebär även att det kan finnas fördelar med att överföra gåvor inom familjen.

2. Har du betalat tillräckligt i skatt?
Du kan aldrig få mer i rotavdrag än du ska betala i slutlig skatt. Skulle du ha fått mer avdrag än slutlig skatt blir du återbetalningsskyldig.

Om din slutliga skatt inte räcker kan det vara fördelaktigt att ni som är makar eller sambor med gemensamma barn omfördelar avdraget er emellan. Här bör observeras att skattereduktionen för rot-arbete räknas av i en viss turordning. En del skatt kan du inte kvitta skattereduktionen mot, exempelvis begravningsavgiften och den allmänna pensionsavgiften.

3. Ger det aktuella arbetet rätt till rotavdrag?
Rotavdrag gäller vid reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift. Utöver ovanstående begränsning har Skatteverket upprättat en omfattande lista över vilka typer av arbeten som, enligt verkets uppfattning, ger rätt till rotavdrag. Se listan här.

4. Vem har betalat för arbetet?
För att ha rätt till rotavdrag krävs att du har betalat för arbetet. När det gäller makar eller sambor med gemensamma barn spelar det normalt sett inte någon roll vem som betalar, eftersom avdraget kan omfördelas. I det fall exempelvis barn äger del i fastigheten är det emellertid viktigt att barnen faktiskt betalar fakturan.

Därutöver ska understrykas att betalningen måste göras rätt kalenderår. Det är således inte tillräckligt att fakturan ställts ut det aktuella kalenderåret.

5. Kan man få rotavdrag för arbete utfört utomlands?
Ja, du kan få rotavdrag för arbete som utförs i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Arbetet ska utföras i eller i anslutning till din bostad eller fritidsbostad.

När arbetet utförs i ett annat EES-land ställs ett antal krav på utföraren, exempelvis är det utföraren som ansöker om utbetalning, precis som när arbetet utförs i Sverige. Därutöver ska rotavdraget framgå på fakturan, precis som om arbetet hade utförts i Sverige. Dessa frågor bör naturligtvis stämmas av med utföraren innan arbetet påbörjas.

För mer information, kontakta gärna Rickard Jonason, 031-771 21 94.