Nyheter 18 mars 2020

Använd möjligheten att välja konkursförvaltare

Den samlade avvecklingen av en juridisk eller fysisk persons tillgångar genom konkurs är en naturlig och självklar del av affärslivet, även om förfarandet förstås medför avsevärda konsekvenser för de inblandade aktörerna.

Konkursgäldenären får inte längre förfoga över sin egendom och kan förvänta sig att tidigare affärstransaktioner kommer att genomlysas och utredas ur konkurs-, aktiebolags- och straffrättsligt perspektiv. För borgenärerna innebär konkursen att deras fordringar har blivit mycket osäkra eller i sämsta fall helt värdelösa om det visar sig att konkursgäldenärens tillgångar inte räcker till utdelning.

Det ekonomiska utfallet vid konkurs påverkas i hög utsträckning av det arbete som utförs av konkursförvaltaren och dennes organisation, exempelvis i form av fortsatt drift och försäljning av konkursgäldenärens verksamhet och övriga tillgångar, indrivning av konkursgäldenärens fordringar och hantering av eventuella rättsprocesser. I många fall kan det vara gynnsamt för utfallet att konkursförvaltaren är verksam på en affärsjuridisk fullservicebyrå med tillgång till kollegor med specialistkompetens inom relevanta områden som exempelvis immaterialrätt, entreprenadrätt, arbetsrätt, processrätt och miljörätt. Fullservicebyråernas tillgång till välutvecklade internationella advokatnätverk medför vidare goda förutsättningar för en konkursförvaltare på en sådan advokatbyrå att snabbt kunna vidta åtgärder för att exempelvis säkra egendom utomlands eller att effektivt kunna driva in fordringar mot utländska motparter.

Konkursförvaltare får sina uppdrag genom förordnanden från tingsrätterna och vanligast förekommande är att valet av konkursförvaltare sker i turordning i enlighet med de konkursförvaltarlistor som tingsrätterna administrerar, s. k. listkonkurser. Om inga särskilda omständigheter föreligger blir konkursförvaltaren förordnad i en slumpvis bestämd listkonkurs och får sedan på nytt invänta sin tur. Enligt gällande praxis kan en konkursförvaltare endast bli uppförd på konkursförvaltarlistan om denne har fast kontorsorganisation inom tingsrättens geografiska område.

Om det i samband med en konkursansökan lämnas ett förslag på konkursförvaltare från antingen konkursgäldenären (exempelvis vid egen ansökan) eller från en borgenär så förordnar emellertid tingsrätterna regelmässigt den föreslagna konkursförvaltaren istället för att välja en från konkursförvaltarlistan. Dessa uppdrag brukar benämnas riktade konkurser. Principen för valet av konkursförvaltare i riktade konkurser gäller oavsett om den föreslagna konkursförvaltaren är uppförd på den aktuella tingsrättens konkursförvaltarlista eller inte. Möjligheten att välja konkursförvaltare har således ingen geografisk begränsning.

Som framgått ovan finns det starka skäl för konkursgäldenärer och borgenärer att överväga valet av konkursförvaltare och att aktivt utnyttja sitt inflytande i frågan genom att lämna förslag på konkursförvaltare till tingsrätten. Naturligtvis måste vanliga jävsaspekter beaktas av den tilltänkte konkursförvaltaren och det är därför lämpligt att denne tillfrågas innan förslaget lämnas.