Nyheter 5 april 2019

Är det lagligt att köra ett fordon i Sverige bakom en datorskärm i Australien?

Konstigt nog verkar svaret på den rubricerade frågan vara “ja”.

Historiskt har det inte funnits anledning att juridiskt definiera begreppet “förare” av ett fordon. För de flesta, inklusive jurister, har det till idag varit självklart; det är personen som sitter bakom ratten på fordonet som är förare. Men med utvecklingen av självkörande fordon har det blivit nödvändigt att försöka definiera vem eller vad som är föraren. Den typiska diskussionen har handlat om att försöka avgöra vem eller vad ska anses vara föraren av ett självkörande fordon; är det systemdesignern, fordonets ägare, fordonets tillverkare, någon eller något annat?

Det finns dock en annan intressant fråga som har blivit relevant till följd av de fjärrstyrda fordonssystem som blivit möjliga bland annat genom utvecklingen av 5G. Kan personen som sitter bakom datorskärmen av ett fjärrstyrt fordonssystem anses vara förare av fordonet?

I Sverige finns ingen juridisk definition av “förare” och det finns inte heller något uttryckligt krav på att föraren måste befinna sig i eller i närheten av fordonet när fordonet framförs på allmänna vägar. Det verkar således vara fullt lagligt att via 5G framföra ett fjärrstyrt fordon på allmänna vägar i Sverige (så länge fordonet är säkert i enlighet med relevanta produktsäkerhetskrav och föraren har giltigt körkort för fordonet).

Enligt Wienkonventionen om vägtrafik från 1968 definieras ”förare” som ”personen som kör fordonet och som vid var tid har möjlighet att kontrollera fordonet”. Det är klart i definitionen att föraren inte kan vara ett självkörande system utan måste vara en fysisk person. Däremot innehåller vare sig definitionen eller andra regler i konventionen krav om att föraren ska befinna sig i eller i närheten av fordonet. Det verkar således inte finnas något hinder mot att ett fordon framförs av en förare som befinner sig på andra sidan jordklotet så länge föraren kan kontrollera fordonet och är behörig att framföra fordonet (de flesta körkort erkänns internationellt men till exempel inom EU finns särskilda krav avseende yrkestrafik).

Den något överraskande slutsatsen är således att: Ja, det borde vara möjligt att lagligt framföra ett fordon i Sverige bakom en datorskärm i Australien.

Det här är ett bra exempel på hur teknisk utveckling och digitalisering utmanar gällande lagstiftning. Lagstiftaren har helt enkelt inte, till idag, haft anledning att ta fjärrstyrda fordon i beaktande.

Det är enkelt att tänka sig ett antal användningsområden för fjärrstyrda fordonssystem. Till exempel kan användandet av självkörande fordon inom inhägnade områden såsom hamnar, privata vägar, industri- och logistikområden (som normalt är tillåtet utan särskilda tillstånd) kombineras med fjärrstyrda fordon som möjliggör framförande av fordonet på allmän väg varvid många olika applikationer och användningsområden skulle vara möjliga.

När får vi se det första fordonet på allmän väg som framförs via fjärrstyrda fordonssystem? Det får tiden utvisa.

Mer info:
Hendrik Kangasmuukko, Partner