Nyheter 20 juni 2016

Bilder av konstverk publicerade på webbsida – tillgängliggörande för allmänheten enligt HD

Ur Wistrand News #3 2016

Ensamrätten till ett upphovsrättsskyddat verk innebär som huvudregel att ingen annan än innehavaren av rättigheten äger rätt att framställa exemplar av verket eller göra det tillgängligt för allmänheten. Konstverk får avbildas om de är stadigvarande placerade på eller vid en allmän plats utomhus, men att lägga upp bilder på sådana konstverk i en databas innebär, enligt en ny dom från Högsta domstolen, ett tillgängliggörande för allmänheten i strid med upphovsrättslagens bestämmelser.

Tillgängliggörande för allmänheten
Enligt upphovsrättsliga regler får ingen annan än innehavaren av rättigheten till ett upphovsrättsskyddat verk fritt förfoga över detta. Upphovsrättslagen medger dock att konstverk får avbildas om de är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus. Högsta domstolen hade nyligen anledning att närmare bedöma hur denna bestämmelse förhåller sig till rekvisitet ”tillgängliggörande för allmänheten”. Svaranden i det aktuella målet drev en webbplats och en databas som innehöll bilder av konstverk placerade på allmän plats utomhus. Den aktuella databasen var fritt tillgänglig för allmänheten utan kostnad. Det var också allmänheten som försåg databasen med bilderna genom att ladda upp dem på webbsidan. Något samtycke från rättighetsinnehavarna till konstverken hade inte inhämtats från varken svaranden eller dem som laddat upp bilderna på webbsidan. Käranden gjorde gällande att svaranden begått upphovsrättsintrång genom att tillgängliggöra (överföra) konstverken för allmänheten på webbsidan.

Frågorna som behandlades av Högsta domstolen var dels om begreppet ”avbilda” i 24 § upphovsrättslagen ska förstås så att konstverk som stadigvarande placerats på eller vid allmän plats utomhus, fritt får överföras till allmänheten via internet, utan krav på att tillstånd inhämtats eller ersättning erlagts till upphovsmannen, dels om svaret på den första frågan påverkas om överföringen sker i kommersiellt syfte eller ej.

Proportionalitetsbedömning i varje fall
Domstolen konstaterade att inskränkningarna i ensamrätten enligt upphovsrättslagen ska tolkas restriktivt och att en proportionalitetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. Domstolen uttalade därefter att databasen i och för sig fyller ett allmänt intresse, men att en databas av nu aktuellt slag öppnar möjlighet för var och en att använda upphovsskyddade verk utan att någon ersättning betalas till upphovsmännen. Det blir därmed fråga om en betydligt större inskränkning i deras ensamrätt än vad 24 § upphovsrättslagen syftar till. Den första frågan besvarades därmed nekande.

Den andra frågan besvarades även den nekande. Domstolen konstaterade att en öppen databas typiskt sett har ett kommersiellt värde, men att detta värde principiellt ska tillfalla upphovsmannen. Mot denna bakgrund saknar det betydelse om databasen har ett kommersiellt syfte eller inte.

Iaktta försiktighet vid användning av avbildade konstverk
Konsekvensen av Högsta domstolens dom blir att innehavare av databaser och webbsidor, där bilder av konstverk som är stadigvarande placerade på eller vid en allmän plats utomhus publiceras, riskerar att göra intrång i rättighetsinnehavarens upphovsrätt om samtycke inte inhämtas av rättighetsinnehavaren. Genom rättsfallet har också klargjorts att tolkningen av inskränkningarna i ensamrätten till ett upphovsrättsskyddat verk ska göras restriktivt och utifrån en proportionalitetsbedömning. Vill man använda sig av avbildade konstverk, exempelvis i reklam eller marknadsföring men även för ideella ändamål, finns därför anledning att noggrant undersöka i vilken utsträckning inskränkningen är tillämplig.

Erik Ullberg, Advokat/Partner
E: erik.ullberg@wistrand.se
T: +46 31 771 21 76

Christoffer Lundmark, Biträdande jurist
E: christoffer.lundmark@wistrand.se
T: +46 31 771 21 15