Nyheter 30 april 2020

Boverkets förtydligande angående statligt stöd för hyresrabatter

Regeringen utfärdade den 16 april 2020 en förordning om stöd för statliga hyresrabatter till vissa utsatta branscher. Förordningen bringar emellertid inte fullständig klarhet i fråga om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att stöd ska utbetalas.

Dessbättre har Boverket (som givits behörighet att meddela verkställighetsföreskrifter) nu publicerat kompletterande information som bringar viss klarhet i hur förordningen bör tillämpas. Detta genom att Boverket på sin hemsida har publicerat ett frågeformulär som bland annat innehåller viss tilläggsinformation enligt följande:

  • Bestämmelsen om att överenskommelsen om hyresrabatt inte får inbegripa en ändring av hyresvillkoren i övrigt bör enligt Boverkets uppfattning inte utgöra ett förbud mot att ändra villkor som underlättar för hyresgästen. Exempel på sådana tillåtna ändringar är anstånd med betalning, tillåtelse att betala månadshyra i stället för kvartalshyra, lättnader gällande öppettider samt sänkt omsättningshyra. Ett förändrat hyresvillkor som innebär en skärpning av hyresgästens skyldigheter bör dock inte vara tillåtet.
  • Bestämmelsen om att stöd endast får utbetalas till följd av överenskomna rabatter beträffande den fasta hyran utesluter endast att stöd kan utgå i den mån hyresrabatten avser sådan del av hyran vars storlek inte kan beräknas med stöd av hyresavtalets lydelse. I den mån hyresavtalet innefattar en tydlig beräkningsgrund beträffande hyrestillägg avseende exempelvis index och fastighetsskatt kan stöd beviljas avseende rabatter hänförliga till dessa hyrestillägg.
  • Det finns inget hinder mot att överenskommelsens giltighet villkoras av att länsstyrelsen i ett senare skede beviljar stöd.
  • Enligt förordningen får stöd inte beviljas med mer än 800 000 euro beträffande en och samma hyresgäst. Begreppet ”samma hyresgäst” är inte begränsat till en juridisk person utan kan avse flera juridiska personer som ingår i samma koncern.
  • Boverket menar att Fastighetsägarnas avtalsmall (som upprättats med anledning av förordningen) kan användas för att upprätta en sådan överenskommelse som kan berättiga till stöd.

Boverket har utöver det ovanstående gjort ett antal ytterligare klarlägganden i fråga om tillämpningen av förordningen. En fullständig lista över dessa klargöranden återfinns här.

Vid eventuellt ytterligare frågor med anledning av förordningen om statligt stöd för hyresrabatter hänvisas till författarna av denna artikel.