Nyheter 18 mars 2020

Coronaviruset och beskattning av utsänd personal

Det nya coronaviruset har svept över världen de senaste månaderna och ett flertal länder har nu börjat stänga sina gränser. Såväl arbetsgivare som arbetstagare har tvingats ta ställning till en rad frågor för att hantera konsekvenserna av virusets spridning. Bör arbetsresor undvikas och ska redan utsänd personal hämtas hem? Finns det eventuella skattekonsekvenser av att utsänd personal återvänder hem?

Inledningsvis ska det understrykas att säkerställandet av medarbetares hälsa och säkerhet, samt minimering av smittspridningen, självfallet har högsta prioritet. När så väl är gjort, finns det dock en rad andra frågor som måste hanteras.

Svenska företag har för närvarande tusentals arbetstagare utsända utomlands. Tanken om dessa bör återvända hem till Sverige kan antas ha slagit såväl arbetsgivare som arbetstagare. Givetvis bör ett sådant beslut tas utifrån ovannämnda hälso- och säkerhetsskäl, men frågan uppkommer ändå om ett återvändande till Sverige för med sig några skattekonsekvenser.

Om något skatteavtal inte är tillämpligt kan en stor andel av den utsända personalen haft för avsikt att tillämpa antingen den s.k. sexmånaders- eller ettårsregeln som finns i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen. I korthet innebär regleringen att en i Sverige obegränsat skattskyldig person med anställning som innebär att han eller hon vistas utomlands, inte är skattskyldig i Sverige för inkomst av tjänst hänförlig till denna anställning. Sexmånadersregeln kräver att utlandsvistelsen pågår i minst sex månader, att löneinkomsten beskattas i arbetslandet samt att kortare avbrott för vistelser i Sverige inte överstiger 72 dagar. Ettårsregeln kräver att utlandsvistelsen pågår i minst ett år i ett och samma land samt att kortare avbrott för vistelser i Sverige inte överstiger 72 dagar.

Kraven för att få tillämpa sexmånaders- respektive ettårsregeln kan därför – med anledning av ett återvändande till Sverige på grund av coronavirusets spridning – riskera att inte uppfyllas. Dock finns det en s.k. säkerhetsventil i 3 kap. 13 § inkomstskattelagen, vilket innebär att sexmånaders- respektive ettårsregeln under vissa förutsättningar ändå ska tillämpas trots att kraven inte är uppfyllda. Detta kräver dels att avbrottet i utlandsvistelsen beror på sådana ändrade förhållanden som den skattskyldige inte kunnat råda över, dels att en beskattning skulle framstå som uppenbart oskälig.

Sjukdom, krig och jordbävning är exempel på sådana ändrade förhållanden som avses i säkerhetsventilen. Även coronavirusets spridning över världen bör tillhöra den avsedda typen av ändrade förhållanden. Vi har varit i kontakt med Skatteverket för att höra hur deras inställning till detta är och Skatteverket uttryckte att de delar denna uppfattning.

Utöver ovan krav ska det även framstå som uppenbart oskäligt med beskattning. En konsekvens av detta är att säkerhetsventilen tillämpas mycket restriktivt. Skatteverket har exempelvis i ett ställningstagande uttalat att innan tre månader har passerat under en utlandsvistelse där sexmånadersregeln ska tillämpas (sex månader när ettårsregeln kommer i fråga) kan säkerhetsventilen tillämpas endast i undantagsfall (2010-03-22 dnr 131 166496-10/111). Skatteverket arbetar med att ta fram riktlinjer för tillämpning av säkerhetsventilen med anledning av coronaviruset – särskilt avseende oskälighetsbedömningen i ventilen. Riktlinjerna förväntas vara klara om drygt en vecka.

Möjligheterna att tillämpa säkerhetsventilen är som utgångspunkt därför relativt begränsade. Konsekvenserna av coronavirusets spridning i världen anser vi dock kunna aktualisera just sådana situationer där säkerhetsventilen bör vara tillämplig. Förhoppningsvis kommer Skatteverket dela denna uppfattning i de nya riktlinjerna. Det kommer dock krävas en skatterättslig bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Uppdatering 17 april

Enligt uppgifter från Skatteverket pågår arbetet fortfarande med att ta fram riktlinjer för tillämpning av oskälighetsbedömningen i säkerhetsventilen med anledning av coronaviruset. Riktlinjerna ska enligt nya uppgifter från Skatteverket vara klara under vecka 17.

Baserad på våra kontakter med Skatteverket är en del riktlinjer dock redan klara, men ännu inte officiellt bekräftade. Enligt uppgift kommer utgångspunkten vara att det ska anses vara uppenbart oskäligt att beskatta arbetsinkomster under tiden som utlandsvistelsen varat – givet att den åtminstone pågått under hälften av den tilltänkta tiden, dvs. minst tre månader när sexmånadersregeln ska tillämpas och minst sex månader när ettårsregeln kommer i fråga. Avseende beskattningen av arbetsinkomster efter återvändandet till Sverige arbetar Skatteverket fortfarande med sitt ställningstagande i frågan.

I praktiken innebär det att en person som är utsänd med syfte att tillämpa ettårsregeln – och som tvingas återvända till Sverige på grund av coronaviruset efter att exempelvis sju månader passerat– inte kommer att beskattas för sina arbetsinkomster under dessa sju månader. Om arbetsinkomster de kvarvarande månaderna, dvs. månad 8 – 12, inte heller kommer att beskattas är dock fortfarande oklart.

Vi inväntar Skatteverkets officiella bekräftelse av ovan samt att riktlinjer publiceras på Skatteverkets hemsida.