Nyheter I Fokus 18 mars 2020

Coronaviruset - legala aspekter

Vi befinner oss i en tid av osäkerhet och stark prövning för både människor, företagande och samhället i stort med anledning av det pågående coronavirusutbrottet. Hälsoaspekter kommer givetvis i första hand men det går inte heller att bortse ifrån att den uppkomna situationen även kommer att få andra negativa effekter på individuell och strukturell nivå.

Vi försöker internt att hantera dessa frågor på ett mänskligt och professionellt sätt och vi skänker även en tanke till klienter, samarbetspartners och andra som upplever svårigheter just nu.

Den svenska regeringen och flera myndigheter har vidtagit extraordinära åtgärder för att skydda människors hälsa. Åtgärder har också vidtagits för att skydda företagande. Även Riksbanken har fattat beslut om ett paket av åtgärder som syftar till att bland annat att tillföra likviditet så att företag har fortsatt tillgång till krediter. Exempel på åtgärder är företagsutlåning via bankerna och köp av företagsobligationer samt företagscertifikat.1)

På EU-nivå har betydande åtgärder vidtagits, eller föreslås genomföras, som exempelvis 37 miljarder euro i stödinsatser riktade till hälsovårdsområdet, företag och arbetsmarknaden. Dessutom har lättnader i tillämpningen av regelverket för statsstöd annonserats.2) Utöver detta har Europeiska investeringsbanken erbjudit likviditetsstöd för att hjälpa hårt drabbade små och medelstora företag med ett krispaket på upp till 40 miljarder euro. Den Europeiska centralbanken har aviserat ett stödprogram på 750 miljarder euro i form av köp av offentliga och privata värdepapper. 3 Beroende på utvecklingen kan det bli fråga om ytterligare åtgärder från det offentliga.

Wistrands klienter har hittills påverkats på olika sätt och i olika omfattning. Wistrand har den senaste tiden arbetat nära sina klienter, bl.a. i syfte att dessa ska kunna minska de risker som uppkommer på bästa sätt.

Wistrand är en fullservicebyrå och inom de flesta rättsområden förväntar vi oss att frågor hänförliga till Coronaviruset kommer att sätta en stark prägel på vår verksamhet en längre tid framöver. Alla våra klienter får genom vår rådgivning del av den erfarenhetsbank vi byggt upp på kort tid och som hjälper våra klienter att navigera rätt i de juridiska frågor som aktualiseras.

I den situation som nu utvecklas ska nya regler hanteras tillsammans med tidigare regelverk, både på ett internationellt och lokalt plan, och det är av avgörande betydelse att ha en solid kunskap om dessa för att snabbt och resolut skapa uthållighet för företag med hjälp av de möjligheter som finns till buds. 

Vad gäller de åtgärder som Sveriges regering vidtagit och föreslagit riktade till företagare fram tills den 4 maj 2020, kan följande nämnas: 4

1. Nya regler för korttidspermittering för minskade lönekostnader

2. Stöd till företag baserat på omsättningstapp

3. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

4. Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

5. Utökad avsättning till periodiseringsfond

6. Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

7. Anstånd med skatteinbetalningar avseende arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

8. Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

9. Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit

10. Statliga kreditgarantier till flygföretag

11. Ökat utrymme för Almi invest att vara en aktiv investerare i innovativa företag

12. Tillfälliga regler som ska underlätta för bolags- och föreningsstämmor under virusutbrottet

Sammanfattningsvis erbjuds ett antal möjligheter för företag att hantera den svåra situation som snabbt har utvecklats. Det är viktigt att man är snabb, strukturerad och använder reglerna för att maximera sin nytta.

På Wistrands hemsida har ett antal artiklar publicerats. Dessa beskriver ett axplock av de affärsjuridiska frågeställningar som föranleds av coronaviruset.

Wistrand har tillsatt en arbetsgrupp med särskilt fokus på Corona-relaterade frågor. Gruppen som består av jurister med olika verksamhetsinriktningar från båda kontoren ger bl.a. råd om force majeure i avtal, möjligheterna till försäkringstäckning, arbetsrättsliga frågor och obestånd. Vi bevakar och analyserar den aktuella utvecklingen både i Sverige och i världen. Gruppen följer och utvärderar beslutade och planerade statliga åtgärder (så som t.ex. skatteuppskovet och arbetsrättsliga ändringar). På så sätt kan vi säkerställa att vi på Wistrand med kort varsel och hög expertis kan biträda klienter som i nuläget står inför stora utmaningar relaterade till Corona.

Coronagruppen består i Stockholm av
Jörgen Eklund, jorgen.eklund@wistrand.se
Christian Bergqvist, christian.bergqvist@wistrand.se
Jakob Bernander, jakob.bernander@wistrand.se
Anders Öhlin, anders.ohlin@wistrand.se
Marek Keller, marek.keller@wistrand.se
Johanna Müller, johanna.muller@wistrand.se

Coronagruppen består i Göteborg av
Maria Kosteska Fägerquist, maria.kosteska.fagerquist@wistrand.se
Jörgen Wistrand, jorgen.wistrand@wistrand.se
Sara Fager Hultqvist, sara.fager.hultqvist@wistrand.se
Viktoria Hybbinette, viktoria.hybbinette@wistrand.se

 

1) Sveriges Riksbank. 2020. Riksbanken utökar tillgångsköpen och vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen. https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-utokar-tillgangskopen-och-vidtar–atgarder-for-att-underlatta-kreditforsorjningen (Hämtad 2020-03-17).
2) Europeiska rådet. 2020. Statement on COVID-19 economic policy response. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response (Hämtad 2020-03-17).
3) Europeiska Unionen. 2020. EU:s gemensamma insatser mot coronakrisen. https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_sv (Hämtad 2020-05-04).
4) Regeringskansliet. 2020. För företagare med anledning av covid-19. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/#ovriga (Hämtad 2020-05-04).