Nyheter 5 april 2023

Dags att utnyttja kvalificerade personaloptioner?

Personaloptioner används flitigt av företagare som incitamentsprogram för anställda och betraktas i normalfallet som en skattepliktig förmån för den anställde. Sedan år 2018 ska personaloptioner inte beskattas om vissa förutsättningar är uppfyllda. Då fler har eller börjar närma sig den tidpunkt då kvalificerade personaloptioner ska utnyttjas beskriver vi i denna artikel vad som ska beaktas i samband med detta.

Vad är en kvalificerad personaloption?

En personaloption är en rätt att i framtiden förvärva aktier i företaget till ett visst, på förhand bestämt, pris. Personaloptioner beskattas inte vid förvärvet men är i normalfallet skattepliktiga när optionerna utnyttjas till köp av aktier. Sedan år 2018 är personaloptioner helt skattefria om de uppfyller vissa förutsättningar. Det uppställs krav på företaget, personaloptionen samt personaloptionsinnehavaren för att de generösare skattereglerna ska kunna tillämpas. För personaloptioner som har förvärvats efter den 31 december 2021 gäller vissa andra utvidgade krav.[1]

Krav på företaget

 • Företaget måste ha färre än 50 anställda och delägare som arbetar i företaget.
 • Företaget får ha en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor.
 • Företaget får inte kontrolleras av offentliga organ.
 • Företagets andelar får inte vara upptagna till handel på reglerad marknad.
 • Företaget ska huvudsakligen bedriva rörelse under intjänandetiden.
 • Företaget får inte bedriva viss verksamhet, t.ex. bank- eller finansieringsrörelse, försäkringsrörelse m.m.
 • Företagets verksamhet får inte vara äldre än 10 år.
 • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.

Krav på personaloptioner

 • Optionen ska ge en rätt att förvärva andel i det företag som ger ut optionen.
 • Värdet av personaloptionen får inte överstiga tre miljoner per anställd.
 • Värdet av personaloptionen får inte överstiga 75 miljoner per företag.

Krav på optionsinnehavaren

 • Personaloptionen måste utnyttjas tidigare efter tre år och senast inom tio år efter förvärvet.
 • Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller ett koncernföretag samt arbeta minst 30 timmar per vecka i detta företag.
 • Optionsinnehavaren måste få ersättning om minst 13 IBB under de tre första åren efter optionstilldelning från företaget eller ett koncernföretag.
 • Optionsinnehavaren får tillsammans med närstående inte kontrollera mer än 5 % av kapitalandelarna eller röstandelarna i företaget eller ett koncernföretag.

Deklarera kvalificerade personaloptioner

Vid utnyttjandet

När du efter intjänandetidens utgång önskar utnyttja dina personaloptioner ska du anmäla detta till den arbetsgivare som du arbetade för när du fick personaloptionerna.

Om personaloptionen inte ska förmånsbeskattas vid utnyttjandet ska arbetsgivaren inte heller betala arbetsgivaravgifter. Värdet av personaloptionen ska inte tas upp i deklarationen. Istället ska arbetsgivaren till den anställde som förvärvat optionen lämna uppgift om det i arbetsgivardeklaration på individnivå genom att sätta kryss i fältkod 059-Personaloption som inte ska förmånsbeskattas och som har utnyttjats för förvärv av andel.

Tänk på! Det är alltid du själv som ansvarar för att lämna korrekta uppgifter i inkomstdeklarationen även om det är arbetsgivaren som ska informera Skatteverket om utnyttjandet. Du bör därför alltid själv göra en bedömning om kraven för skattefrihet är uppfyllda. Är du osäker kan du lämna ett öppet yrkande i deklarationen där du informerar Skatteverket om den bedömning du gjort. Om du gör det undviker du risken för eventuella skattetillägg för det fall Skatteverket anser att du lämnat en oriktig uppgift.

Vid försäljningen av aktierna

När du sedan säljer aktierna som du förvärvat genom utnyttjandet av personaloptionen ska du redovisa försäljningen i din deklaration året efter. Du ska redovisa försäljningen i någon av följande blanketter:

 • Okvalificerade onoterade aktier ska du redovisa i bilaga K12.
 • Kvalificerade aktier i fåmansföretag ska du redovisa i bilaga K10.
 • Försäljning av marknadsnoterade aktier ska du redovisa i bilaga K4.

Kapitalvinsten beräknas som försäljningsprisen minskat med lösenpriset (det du betalat för aktierna) och beskattas normalt i inkomstslaget kapital med 30 % eller för onoterade aktier med 25 % (5/6 av 30 %). Om det är fråga om kvalificerade aktier i fåmansföretag kan viss del av vinsten beskattas i tjänst med en skattesats om 30–55 %.

Bilagan lämnas tillsammans med inkomstdeklarationen. Vinst eller förlust för du över till avsnittet i deklarationen för inkomstslaget kapital vid punkt 7.4 respektive 8.3.

Kontakta oss på Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.

[1] För personaloptioner förvärvade efter den 31 december 2021 gäller krav på att företaget inte får ha fler än 150 anställda och delägare samt en maximal nettoomsättning eller balansomslutning om 280 miljoner kronor. Optionen kan även ge en rätt att förvärva andel eller teckningsoption i ett koncernföretag till det utgivande bolaget. Reglerna omfattar även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som måste få en ersättning om minst 1,5 inkomstbasbelopp, men har inget krav på minsta arbetstid.