Nyheter 3 mars 2022

Deklarationsdags – detta ska du tänka på

Den 2 maj är sista datum för privatpersoner att lämna in sin inkomstdeklaration. Frågan är om det finns något särskilt att tänka på eller om det bara är att godkänna deklarationen via någon av Skatteverkets olika kanaler. Vi har listat ett antal punkter du bör se över innan du godkänner deklarationen.

Fördela ränteutgifter
Fördela ränteutgifterna om ni äger bostad gemensamt så att ingen av er får ett underskott i inkomstslaget kapital överstigande 100 000 kronor. På underskott överstigande denna gräns medges skattereduktion endast med 21 % istället för normala 30 %.

Uthyrning av privatbostad
Som en följd av pandemin ökade uthyrningen av privatbostäder under 2021. Den stora efterfrågan på hyresobjekt har medfört att hyrorna varit högre än normalt.

Du som hyr ut en privatbostad får göra ett schablonavdrag med 40 000 kronor per år från hyresintäkten. Detta innebär att du som utgångspunkt endast betalar skatt på inkomster som överstiger 40 000 kronor. Du som hyr ut en fastighet, exempelvis småhus eller ägarlägenhet, får dessutom göra ett avdrag motsvarande 20 % av hyresintäkten. Skatten är 30 % på överskottet.

Sålt bostad med vinst?
Liksom under 2020 har det varit kraftiga prisuppgångar på bostadsmarknaden även under 2021. Om du sålt bostad med vinst under 2021 kan du välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren för uppskov).

Den 1 januari 2021 togs den årliga skatten på bostadsuppskov, ofta kallad uppskovsränta, bort. De nya reglerna gäller både gamla och nya bostadsuppskov från och med deklarationen som du lämnar 2022.

Sålt kryptovaluta?
Har du sålt kryptovaluta, exempelvis bitcoin, Litecoin eller Ethereum, ska du redovisa dina försäljningar i din deklaration. Notera härvid att med skattepliktig försäljning avses till exempel att du:

  • sålt kryptovaluta.
  • bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor.
  • bytt/sålt en kryptovaluta mot annan FIAT-valuta än SEK, exempelvis USD eller EUR.
  • betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa).
  • lånat ut kryptovaluta (på vissa villkor).
  • använt kryptovaluta som spelinsats vid till exempel poker.

Utgångspunkten är att en privatpersons köp och försäljning av kryptovalutor ska redovisas på blankett K4 under avsnitt D, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration. Eventuell vinst beskattas i inkomstslaget kapital till 30 %. Har du gjort en förlust är den avdragsgill till 70 %.

Vi har dock erfarenhet av att Skatteverket i vissa fall är av uppfattningen att vissa privatpersoners köp och försäljning av kryptovalutor ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet och inte i inkomstslaget kapital. Skälet till detta är att Skatteverket ansett att aktuella personerna bedrivit en utåtriktad växlingsverksamhet som, enligt Skatteverket, uppfyller kraven på näringsverksamhet. Överskottet har i dessa fall beskattats med uppemot 70 %.

Om du sålt kryptovaluta under 2021 och är osäker på hur den beskattas kan det därför finnas all anledning att se över din transaktionshistorik.

Staking av kryptovaluta
Den 14 december 2021 publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande avseende s.k. staking av ether i Ethereum 2.0. Bakgrunden till ställningstagandet är, något förenklat, att nätverket för Ethereum ska övergå från att vara baserat på tekniken ”proof of work” för validering till att istället bygga på tekniken ”proof of stake”. Ännu mer förenklat gäller att den som aktivt vill delta i Ethereum 2.0 behöver låsa in/deponera ett bestämt antal ether under en bestämd period. Fråga har därför uppkommit huruvida inlåsningen av ether innebär att dessa ska anses avyttrade. Vidare har fråga uppkommit hur belöning i form av ether med anledning av stakingen ska beskattas.

Av ställningstagandet framgår att Skatteverket är av uppfattningen att staking av ether inte är att likställa med en avyttring. Någon kapitalvinsberäkning ska således inte ske i samband med att ethern deponeras. Däremot gäller att den belöning som erhålles i form av ether ska tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital när belöningen kan disponeras. Skatteverket anser att ether, som erhållits som belöning, kan disponeras när de kan tas ut. Inkomstens storlek bestäms med hänsyn till marknadsvärdet av tilldelade ether vid den tidpunkt de kan disponeras. Detta värde utgör även anskaffningsutgift för erhållna ether.

För dig som erhållit belöning genom staking under 2021 gäller således att denna ska tas upp till beskattning i årets deklaration.

Korttidsstöd och löneunderlag
Delägare som är verksamma i fåmansföretag kan under vissa förutsättningar beräkna ett gränsbelopp baserat på summan av den kontanta ersättning som betalats ut i företaget under året, det s.k. löneunderlaget. Gränsbeloppet beräknas och redovisas på blankett K10.

Löneunderlaget ska minskas med eventuella statliga bidrag som företaget erhållit under året. Exempel på sådant statligt bidrag är korttidsstöd som företag erhållit med anledning av coronapandemin. Om ditt företag erhållit korttidsstöd kan det därför finnas anledning att beakta detta vid beräkningen av löneunderlaget.