Nyheter 18 mars 2020

Det nya coronaviruset och Force Majeure

Den snabba spridningen av det nya coronaviruset har skapat oroligheter i samhället och inte minst inom näringslivet. Det står redan klart att många företag kommer drabbas hårt av virusets snabba spridning och dess ekonomiska konsekvenser.

I syfte att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna av virusets spridning har många företag börjat undersöka vilka avtalsmässiga åtgärder som kan vidtas. Därför har det under senare tid uppstått många frågor om force majeure-klausuler, vilka i vissa fall kan befria företag från sina avtalade skyldigheter att prestera.

Denna artikel reder kortfattat ut begreppet force majeure och om spridningen av det nya coronaviruset kan anses vara en sådan händelse som faller in under begreppet.

Vad är Force Majeure?
Force majeure kan något förenklat beskrivas som extraordinära händelser utanför avtalsparternas kontroll. I avtal är det vanligt att ett antal händelser räknas upp som exempel på force majeure, t.ex. naturkatastrofer, statliga ingripanden, ny lagstiftning, arbetskonflikter, krig, eldsvådor m.m. En sådan uppräkning följs ofta av en mer generell formulering som även fångar upp sådana händelser av liknande starkt tvingande natur som inte uttryckligen anges i uppräkningen.

När tillämpas Force Majeure-klausuler?
Bedömningen av om en force majeure-klausul är tillämplig måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Först behöver man analysera ordalydelsen av klausulen, bl.a. för att kunna bedöma om den aktuella händelsen utgör force majeure. En sådan bedömning är inte alltid lätt att göra, särskilt när den inträffade händelsen inte uttryckligen angivits i klausulen.

Därutöver behöver man ta reda på om det över huvud taget föreligger ett hinder för prestation eller om avtalsparterna kan minimera eller undvika effekterna av händelsen. Det kan även vara av betydelse om händelsen hade kunnat förutses när parterna ingick avtalet.

Vad innebär en tillämpning av Force Majeure-klausuler?
En force majeure-klausul kan få olika rättsföljder (rättsliga konsekvenser) beroende på hur klausulen är formulerad. De vanligaste rättsföljderna av en force majeure-klausul är att den avtalspart som drabbas av händelsen:
(i) ges rätt att skjuta upp sina prestationer enligt avtalet,
(ii) delvis undantas skyldighet att prestera, eller
(iii) helt och hållet undantas skyldighet att prestera i enlighet med avtalet.

Innebär spridningen av det nya coronaviruset Force Majeure? 
Det saknas ett entydigt och generellt svar på frågan om spridningen av det nya coronaviruset utgör force majeure och för vilka typer av prestationer force majeure kan anses föreligga. Frågan måste som ovan nämnts bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns dock några tips som kan användas som stöd vid bedömningen.

Som ett första steg bör ordalydelsen av force majeure-klausulen analyseras. Detta för att ta reda på om epidemier och/eller pandemier eller liknande uttryckligen anges som force majeure eller om det finns en generell skrivning i klausulen som anger att även sådana händelser av tvingande natur som inte anges uttryckligen i klausulen kan betraktas som force majeure.

Det är även av betydelse vilken faktisk omständighet som hindrar avtalsparts prestation, t.ex. om det är avtalspartens anställda som insjuknat eller om en myndighet meddelat beslut som begränsar avtalspartens verksamhet. Därefter bör man fråga sig om denna omständighet faktiskt hindrar avtalspartens prestation eller om det finns alternativa tillvägagångssätt för att prestera. Viktigt att komma ihåg är att force majeure oftast är tänkt att vara en ”sista utväg”, varför force majeure-klausuler i praktiken tillämpas restriktivt.

Huruvida det nya coronavirusets spridning och effekterna av detta hade kunnat förutses av avtalsparterna kan också få betydelse. I det fall avtalet ingåtts efter det nya coronavirusets utbrott och efter att det fanns allmänt tillgänglig information om att en epidemi/pandemi kunde utbryta eller redan hade utbrutit är det inte säkert att spridningen av viruset är en sådan omständighet som kan befria avtalsparterna från sina skyldigheter enligt avtalet.

Det ska understrykas att ytterligare omständigheter än de ovan angivna kan få betydelse för bedömningen av om spridningen av det nya coronaviruset innebär att en force majeure-klausul blir tillämplig. En annan viktig omständighet att beakta är att coronapandemin är i ett hastigt pågående förlopp och att karaktären på de hinder som föreligger snabbt kan förändras (t.ex. genom nya myndighetsbeslut).

Det ska vidare nämnas att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas enligt avtalslagen. Denna möjlighet till jämkning skulle kunna bli aktuell om den avtalade force majeure-bestämmelsen inte är tillämplig på den aktuella situationen (exempelvis på grund av att epidemi/pandemi inte nämns som en force majeure-grundande omständighet i avtalet) och detta leder till oskäliga konsekvenser om avtalsvillkoren tillämpas fullt ut. Det är dock så att jämkning av oskäliga avtalsvillkor till förmån för företag endast förekommer undantagsvis (jämkningsreglerna är främst till för att skydda konsumenter och andra underlägsna avtalsparter).

Avslutning
Det kan inte uteslutas att spridningen av det nya coronaviruset utgör force majeure. Det är därför möjligt att en avtalspart i vissa situationer kan befrias från sina skyldigheter enligt avtalet på grund av det nya coronavirusets spridning. Det är dock i många situationer osäkert hur en force majeure-klausul ska tolkas och tillämpas och hur en force majeure-situation påverkar avtalsparternas rättigheter och skyldigheter.

På grund av denna osäkerhet kan det i många fall vara lämpligt att ta upp en dialog med motparten om hur parterna gemensamt ska försöka hitta en lösning på situationen genom ömsesidiga överenskommelser i stället för att en part ensidigt påkallar force majeure och ställer in sina avtalsprestationer. Skälet till detta är att den part som ensidigt påkallar force majeure till grund för att hålla inne sin avtalsprestation måste kunna bevisa att sådana omständigheter föreligger som berättigar till åtgärden. Det kan i många fall också vara lämpligt att söka juridisk rådgivning innan sådana åtgärder vidtas.

Wistrand Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av rådgivning avseende tolkning och tillämpning av komplexa kontraktsförhållanden. Under senare tid har Wistrand Advokatbyrå biträtt företag inom olika branscher i frågor rörande rättsliga aspekter kring det nya coronaviruset. Om ditt företag har frågor om det nya coronavirusets effekter på era avtalsrelationer är ni välkomna att höra av er till oss.