Nyheter 8 december 2016

Ett modernare utsökningsförfarande

I september 2014 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för en översyn och modernisering av Utsökningsbalken (dir. 2014:127). Utredningen har i slutet av november 2016 överlämnat betänkandet ”Ett modernare utsökningsförfarande” (SOU 2016:81) till regeringen. I utredningen har bland andra den före detta Wistrandadvokaten Lars-Olof Svensson medverkat som expert.

I huvudsak innebär utredningens förslag en modernisering av Utsökningsbalken (UB). Många av utredningens förslag är naturliga mot bakgrund av att UB trädde i kraft år 1982 och de stora samhällsförändringar som har skett sedan dess, inte minst prisutvecklingen på bostadsrätter. Vidare har den informationstekniska utvecklingen lett till ökade krav på ett teknikneutralt regelverk. Lagförslaget innebär bland annat följande förändringar.

Utredningen föreslår att Kronofogdemyndigheten (KFM) ska kunna sälja fast egendom tvångsvis (exekutivt) vid offentlig auktion genom muntligt, skriftligt och elektroniskt budgivningsförfarande. Vidare föreslår utredningen att samma regler ska gälla för försäljning av bostadsrätter som för fast egendom, vilket bland annat innebär harmoniserade avgifter samt att det precis som för fastigheter ska bli möjligt för KFM att uppdra åt fastighetsmäklare att underhand försälja bostadsrätter.

Sedan Sverige fällts av Europadomstolen sommaren 2013 i målet Rousk mot Sverige (ECHR 27183/04) har UB kritiserats för att inte vara förenlig med Sveriges internationella åtaganden enligt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och barnkonventionen. Det föreslås därför att skyldigheten att beakta barnets bästa lagfästs i UB varpå barnperspektivet bl.a. skulle komma att beaktas vid bedömningen om vilken egendom som ska utmätas i första hand och vilken egendom som ska vara undantagen såsom beneficium samt vid bestämmande av det s.k. förbehållsbeloppet som är undantaget från löneutmätning. Det föreslås även att proportionalitetsprincipen lagfästs i UB. Genom kodifieringen antas principen, som i egenskap av allmän rättsgrundsats redan gällt sedan tidigare, få ett större genomslag under verkställighetsprocessen.

Vidare föreslår utredningen att KFM ska kunna hjälpa parter att uppnå frivilliga överenskommelser (s.k. utsökningsavtal). KFM ska även få bättre verktyg för att utreda tillgångar hos gäldenärer, bland annat genom elektroniskt informationsutbyte mellan KFM och myndigheter som betalar ut utmätningsbara ersättningar och bidrag.

Samtidigt föreslås att borgenärerna ska få bättre möjligheter att påverka tillgångsutredningarna samt ökad insyn och elektronisk kommunikation.

Idag krävs att vissa statliga fordringar, som exempelvis försäkringskassans beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda bidrag, fastställs genom dom eller utslag innan verkställighet kan ske. Lagförslaget innehåller förändrade regler som innebär att offentligrättsliga fordringar ska kunna verkställas direkt när beslutet vinner laga kraft.

Slutligen innehåller föreslaget ett modernare språkbruk (bland annat föreslås termen exekutionstitel bytas ut till utsökningstitel). Något datum för när förändringarna föreslås träda i kraft har inte meddelats och utredningen förväntas skickas ut på remiss under våren 2017.

 

Fredrik Thor, Advokat
E: mailto:fredrik.thor@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 75

Carl-Johan Tornvall, Biträdande jurist
E: carl-johan.tornvall@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 75