Arbetsrätt, pensioner & förmåner

Vad behöver ni som arbetsgivare tänka på vid anställningar, uppsägningar, omstruktureringar och verksamhetsövergångar? Hur undviker ni oskäliga konkurrensklausuler i era anställningsavtal som riskerar att ogiltigförklaras? Vad behöver ni tänka på vid införande av bonus- och andra incitamentsprogram för era anställda?

Wistrand biträder svenska och internationella företag med rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området, inbegripet frågor kring skatt, pensioner och förmåner. Lagen om anställningsskydd, LAS, och medbestämmandelagen, MBL, utgör två av de mest centrala arbetsrättsliga lagarna, men det finns många regleringar med anknytning till förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som behöver beaktas vid exempelvis nyanställningar, uppsägningar, förvärv av företag och verksamheter samt omstruktureringar. Vi arbetar främst för arbetsgivare men åtar oss även uppdrag för anställda i högre positioner.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Upprättande av anställningsavtal
 • Omorganisationer och uppsägningar
 • Arbetsrättsliga frågor i samband med företagsöverlåtelser och andra transaktioner
 • Biträde vid förhandlingar med fackföreningar
 • Förhandlingar enligt MBL
 • Kollektivavtalsförhandlingar
 • Pensioner och andra förmåner
 • Bonus- och andra incitamentsprogram
 • Skydd för företagshemligheter
 • Konkurrensklausuler
 • Skattefrågor
 • Rehabiliteringsansvarsfrågor
 • Whistleblowing, personuppgifts- och integritetsfrågor
 • Tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer inför såväl allmän domstol, Arbetsdomstol och skiljenämnder