Bolagsrätt & kommersiella avtal

Ska ni reglera ert gemensamma ägande och samarbete i ett aktieägaravtal, joint venture-avtal eller annan form av partneravtal? Vilket ansvar har styrelsen och VD i ett aktiebolag? Behöver ni hjälp med att inrätta ett optionsprogram för nyckelpersoner?

Bolagsrätten och avtalsrätten påverkar allt företagande och därmed också våra klienter oavsett om dessa är publika eller privata bolag, familjeföretag eller andra former av ägarledda bolag, startup- eller tillväxtbolag.

Wistrand biträder svenska och internationella företag med alla typer av bolagsrättsliga ärenden, exempelvis rörande etablering, företagsstruktur liksom frågor rörande ägande och bolagsstyrning, men även alla typer av legala frågeställningar som uppkommer i samband med emissioner och andra former av kapitalanskaffning samt avveckling genom exempelvis fusion eller likvidation.

Vi biträder våra klienter med granskning, upprättande och förhandling av såväl strategiska som löpande kommersiella avtal såsom sekretessförbindelser, tjänste- och konsultuppdrag liksom avtal och allmänna villkor hänförliga till inköp och försäljning, tillverkning och distribution.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Bolagsbildning
 • Kapitalanskaffning samt options- och andra former av incitamentsprogram
 • Emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler samt strategier för anpassning av kapitalstrukturen genom bl.a. aktiekapitalminskning
 • Aktieägaravtal
 • Joint venture-, investerings- och samarbetsavtal
 • Bolagsstyrning, bl.a. förberedelse och hantering av bolagsstämmor och styrelsemöten
 • Omstruktureringar, fusioner och likvidationer
 • Generationsskiften
 • Upprättande, förhandling och ingående av verksamhetsrelevanta kommersiella avtal och allmänna villkor
 • VD-, styrelse- och ägaransvar
 • Tvångsinlösen och skydd för minoritetsägare
 • Kontrollbalansräkning och hantering av s.k. kritisk kapitalbrist
 • Registreringsärenden