Immaterialrätt

Hur säkerställer ni skyddet för era immateriella tillgångar? Vem har rätt till immateriella resultat som skapas inom ramen för anställningen? Hur hanterar ni en tvist kring immateriella rättigheter?

Wistrand biträder klienter i frågor rörande etablering och kommersialisering av immateriella tillgångar såsom varumärken, upphovsrätt, design, uppfinningar, företagshemligheter och know-how. Vi bistår med rådgivning avseende upprättande och förhandling av samarbetsavtal, FoU-avtal, licensavtal, designavtal, samexistensavtal och andra relevanta avtalstyper som avser immateriella rättigheter.

Vi hjälper även till i samband med åtgärder vid eventuella immaterialrättsliga intrång och tvister.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
  • Avtalshantering avseende etablering, överlåtelse och nyttjanderättsupplåtelse av immateriella rättigheter
  • Rådgivning kring immateriella rättigheter, know-how och företagshemligheter
  • Framtagande av riktlinjer och policyer för skydd och licensiering av immateriella tillgångar
  • Immaterialrättsliga frågor vid företags- och rörelseöverlåtelser, t.ex. due diligence
  • Förhandling och diskussion med myndigheter såsom PRV, EUIPO och WIPO
  • Tvister avseende immateriella rättigheter, know-how och företagshemligheter, innefattande intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder