Miljö & energi

Vilka miljörättsliga tillstånd krävs för er verksamhet? Står ni i begrepp att investera i vindkraftverk eller annan kraft- eller värmeproduktion? Hur bör förorenad mark och andra miljörisker beaktas vid företagsöverlåtelser eller försäljning av fastigheter?

Wistrand biträder med rådgivning avseende samtliga typer av frågor som är aktuella på miljö- och energiområdet. Bland våra klienter finns många aktörer inom exempelvis energibranschen, avfallsbranschen, tillverkningsindustrin och fastighetsbranschen. Dessa utgörs av såväl stora som mindre företag. Vi biträder även statliga och kommunala verk och myndigheter.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Förorenad mark
 • Tillstånds- och anmälningsfrågor, vattendomar, dispenser
 • Avfallshantering
 • Masshantering
 • Kemikaliefrågor
 • Täkter
 • Energiskatter- och andra ekonomiska styrmedel
 • Nät- och andra distributionsfrågor
 • Markanvändnings- och exploateringsfrågor – bl.a. prövningar enligt plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen och expropriationslagen
 • Avtalsfrågor vid förvärv, överlåtelser och nyetableringar
 • Tvistlösning 
 • Tillsynsärenden samt frågor om viten och sanktionsavgifter 
 • Hållbarhet och compliancerelaterade frågor