Offentlig upphandling

Ska ni delta i en upphandling och behöver hjälp med granskning av förfrågningsunderlaget? Vilka åtgärder kan ni vidta om ni blivit förfördelad i samband med en upphandling? Har en tvist uppkommit rörande en offentlig upphandling?

Wistrand biträder såväl svenska som utländska beställare och leverantörer i upphandlingens samtliga skeden, från inledande strategiska överväganden till överprövning och eventuell tvist med anledning av en offentlig upphandling.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
  • Strukturering av anbudsförfarandet
  • Biträde vid upprättande av förfrågningsunderlag
  • Förberedelse av anbud
  • Utvärdering av inlämnade anbud
  • Bedömning av huruvida offentlig upphandling har genomförts korrekt
  • Överprövningsförfaranden inför förvaltningsdomstolarna
  • Skadeståndsanspråk
  • Sekretessfrågor
  • Löpande rådgivning avseende övriga frågor inom offentlig upphandling