Skatterätt

Hur skapar ni en skatteoptimal ägarstruktur i företaget? På vilket sätt kan ni lagligt maximera vinsten för ägarna? Vilka skatterättsliga överväganden behöver ni göra i samband med en transaktion eller omstrukturering?

Wistrands skattegrupp är en av de största bland de svenska advokatbyråerna och biträder bolag och deras ägare med alla typer av skatterättsliga frågor som uppstår i deras verksamhet från löpande skatterådgivning till skatteprocesser.

Vår skatterådgivning inkluderar biträde i samband med företagsöverlåtelser, finansieringar, fastighetstransaktioner, gränsöverskridande transaktioner samt omstruktureringar. Vi bistår kontinuerligt med upprättande av bolagsstrukturer, incitamentsprogram, planering inför generationsskiften etc.

Vi har även ett internationellt fokus inom skatterätt och biträder med rådgivning i samband med internationella skatteärenden, vilket inkluderar gränsöverskridande investeringar, internprissättning (transfer pricing) samt etablerande av svenska dotterbolag i internationella koncerner.  

Inom skatteprocess biträder vi klienter i samband med förvaltningsrättsliga ärenden rörande skattebeslut, skatterevisioner, samt såsom ombud i statliga skatteutredningar. Vi bistår våra klienter från första kontakten i samband med en skatterevision upp till en eventuell domstolsprocess.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Generell skatterådgivning
 • Omorganisationer och struktureringsfrågor
 • Upprättande av bolagsstrukturer och etablering av svenska samt utländska dotterbolag
 • Företagsöverlåtelser och investeringar
 • Fastighetstransaktioner
 • Generationsskiften
 • Gränsöverskridande investeringar och samarbeten
 • Internprissättning (transfer pricing)
 • Skatterättsliga frågor avseende finansieringslösningar
 • Incitamentsprogram
 • Skatterevisioner
 • Skatteprocesser och förhandsbesked