Tvistlösning

Hur bör ni agera om er verksamhet blir indragen i en omfattande tvist? Hur undviks långdragna och kostsamma rättsprocesser? Hur fungerar medling av kommersiella tvister?

Wistrand är en av Sveriges ledande byråer inom kommersiell tvistlösning. Vi biträder regelbundet klienter i såväl svenska som internationella kommersiella tvister och har omfattande erfarenhet av tvister inom i princip samtliga branscher och verksamhetsområden.

Våra jurister i tvistlösningsgruppen har gedigen erfarenhet av all sorts kommersiell tvistlösning, från inhemska domstolstvister till internationella skiljeförfaranden. Vi agerar som ombud och som skiljemän vid exempelvis Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), Västsvenska Handelskammaren och Internationella Handelskammarens Skiljedomsinstitut (ICC) samt vid s.k. ad hoc-förfaranden.

Vår tvistlösningsgrupp har även stor erfarenhet av att företräda klienter i speciella processformer såsom arbetsrelaterade tvister i domstol och skiljeförfarande, tvister om reklam och immaterialrättsliga intrång, skatteprocesser, prövning av villkor och påstådda överträdelser i miljödomstol samt andra former av administrativa förfaranden.

Wistrands tvistlösningsgrupp är även en av Sveriges ledande advokatbyråer som rådgivare avseende styrelse-, revisors- och annat professionsansvar, och har representerat klienter i några av de mest högprofilerade ärendena i Sverige av detta slag.

Vi tillhandahåller rådgivning och biträder våra klienter i allt som berör kommersiella tvister, inbegripet:
  • Riskanalys och processlägesbedömningar
  • Utredningar
  • Skriftväxling
  • Skiljeförfaranden
  • Domstolsprocesser i allmän domstol, förvaltningsdomstol eller specialdomstol
  • Förlikningsförhandlingar
  • Medling och alternativa tvistlösningsformer (ADR)