Nyheter 7 februari 2017

Extern tvistfinansiering nu även i Sverige

Olika former av tvistfinansiering, såsom ”After the Event Insurance” (ATE) och ”Third Party Funding” (TPF), har sedan ett tag tillbaka varit vanligt förekommande främst inom de anglosaxiska rättstraditionerna. På senare år har de även blivit allt vanligare i Kontinentaleuropa och olika typer av finansieringslösningar för affärstvister har nu nått den svenska marknaden. Dessa produkter och tjänster för med sig både nya möjligheter och utmaningar för såväl svenska bolag som advokater.

Många företag har förhållandevis osofistikerade finansieringslösningar för kommersiella tvister
Det är inget främmande för svenska bolag att använda sig av mer eller mindre komplicerade lösningar för att sköta sin finansiering. Svenska företag handlar med olika typer av derivatinstrument, tar upp obligationslån med mera. Däremot har många företag i Sverige inte sett motsvarande utveckling när det gäller finansieringen av kommersiella tvister. Internationellt har sagts att tvistfinansiering är det sista outvecklade området inom corporate finance, och detta har hittills varit sant också för Sverige. På senare tid har dock olika finansieringsprodukter för kommersiella tvister nått även den svenska marknaden.

Olika produkter för olika behov
Ursprungligen växte tvistfinansieringen fram som en form av ”poor man’s right to justice”. Det har dels rört sig om mindre bolag som inte haft råd eller riskerat konkurs med sitt kapital uppbundet i en långdragen process. Även bolag som haft krav mot mycket starka motparter och behövt hjälp att jämna ut styrkeförhållandet, såsom i investeringstvister mot stater, har använt finansieringslösningar. På senare tid har dock tvistfinansieringen vunnit mark också som en mer sofistikerad finansieringslösning för större bolag som i och för sig har råd att driva sina tvister. Skälen är flera. Det kan parallellt med tvisten finnas ett investeringsbehov, vara ont om likvida medel, eller så vill man helt enkelt kunna ta kostnaderna för en tvist ”off balance”. Större bolag har även lockats av möjligheten att kunna driva tvister likt andra investeringsprojekt. Med stöd av en erfaren tvistfinansiär som har kunskap om projektledning och kostnadskontroll inom kommersiella tvister kan man effektivisera sitt arbete med tvister.

Finansiering kan erhållas för både domstols- och skiljeförfaranden. TPF går ut på att en extern finansiär åtar sig att finansiera tvisten genom att täcka egna, och vissa fall motpartens, ombudskostnader oavsett utfall. I utbyte får finansiären en viss andel av utfallet i tvisten vid framgång. ATE-försäkring går ut på att ett försäkringsbolag åtar sig att mot en premie ersätta de egna och/eller motpartens processkostnader för det fall den försäkrade förlorar en viss tvist. Till skillnad från traditionell försäkring som tecknas i förväg, tas en ATE-försäkring ut först i samband med att en tvist har uppstått.

Tvistfinansiering bör typiskt sett skräddarsys för den aktuella tvisten och olika former kan kombineras. Mer avancerade upplägg förekommer också, såsom portföljfinansiering vid en rad sammanhängande eller liknande tvister, och lösningar för att omsätta domar till likvida medel.

Nya möjligheter och utmaningar
Dessa nya tjänster och produkter för med sig nya möjligheter för svenska företag att effektivisera finansieringen av sina tvister. Mindre bolag kan få möjligheten att driva välgrundade krav samtidigt som likvida medel behövs någon annanstans i verksamheten. Större bolag kan ha större tvister som är värda att ta ”off balance”.

Utvecklingen för också med sig nya utmaningar för svenska advokater. Inte minst måste kunskapen om vilka produkter och tjänster som finns öka för att ge klienterna rådgivning om tillgängliga lösningar för att finansiera deras tvist. Det kommer även behövas insikt om risker och fallgropar för att bistå i förhandling och upprättande av finansieringsavtal, samt att hantera ombudsrollen i tvister med externa finansiärer. I takt med att dessa tjänster och produkter nu når den svenska marknaden måste både svenska företag och advokatbyråer anpassa sig för att ta sig an dessa möjligheter och utmaningar.

Rasmus Lüning, Biträdande jurist
E: rasmus.luning@wistrand.se
M: +46 709 50 72 20