Nyheter 23 juni 2016

Fem tips för aktieägande i företag

Ur Wistrand News #3 2016

1. För den som äger bolag tillsammans med andra är det viktigt att se till att testamente och äktenskapsförord stämmer överens med aktieägaravtalet. Aktieägaravtal innehåller ofta bestämmelser som syftar till att aktierna i bolaget inte ska gå över till äkta make genom arv eller vid skilsmässa. För att uppnå den effekten bör avtalet kompletteras med testamente och äktenskapsförord. Vi rekommenderar också att man skriver in en s.k. lagvalsklausul i den här typen av handlingar, enligt vilken man klargör vilket lands lag som ska tillämpas på rättsförhållandet.

2. Såväl aktieägaravtal som testamente och äktenskapsförord bör ses över regelbundet. Tjugo år gamla handlingar kanske inte känns lika aktuella i företags- eller familjesituationen som de gjorde när de upprättades, vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser för både bolag och efterlevande. Ett exempel på detta kan vara att ett äktenskapsförord förlorar sin effekt efter en intern aktieöverlåtelse och att bolaget inte längre betraktas som enskild egendom.

3. Om man äger bolag eller annan komplicerad tillgångsmassa kan det finnas anledning att i sitt testamente utse en testamentsexekutor som ser till att testamentet blir läst och distribuerat till dödsbodelägarna och att egendomen i dödsboet fördelas enligt testamentet. Testamentsexekutor kan även vara en bra idé om man har särskilda önskemål som man vill garantera efterlevs eller befarar att det ska uppstå tvister om kvarlåtenskapen.

4. Arv och gåvor beskattas inte längre i Sverige. Har man tillgångar utomlands, t.ex. en fastighet eller ett bolag, är det dock inte ovanligt att dessa beskattas vid överlåtelse genom arv eller gåva. Arvs- och gåvoskatt kan också aktualiseras om man bor utomlands eller om arvingar eller gåvans mottagare är bosatta utomlands. Allt detta bör man vara medveten om för att planera överlåtelsen på bästa sätt.

5. Den som har omyndiga barn bör överväga att i sitt testamente utse en särskild förvaltare som kan förvalta barnens tillgångar ifall de skulle komma att tillträda sitt arv innan de blivit myndiga. I annat fall kan tillgångarna, under vissa förutsättningar, komma att ställas under kommunens överförmyndarnämnds kontroll.

Ida Dahlborg, Advokat
E: ida.dahlborg@wistrand.se
T: +46 31 771 21 01

Kontakt