Nyheter 8 april 2020

Flytta aktieinnehav från depå till ISK

Det har sannolikt inte undgått någon att världens börser har fallit dramatiskt till följd av corona-pandemin. Samtidigt öppnar marknadsnedgången upp ett gynnsamt skattemässigt läge för personer som önskar flytta ett innehav från en sedvanlig aktiedepå till ett investeringssparkonto (”ISK”). Det gäller dock att en sådan överflyttning sker på rätt sätt, annars finns risken att man utan att tänka på det begår en otillbörlig marknadsmanipulation.

Varför flytta innehav från depå till ISK?
Det huvudsakliga skälet till varför en person önskar flytta ett innehav från en aktiedepå till ett investeringssparkonto är skattemässigt. Vid aktieinnehav på en aktiedepå blir aktieägaren beskattad löpande för utdelningar och för eventuella kapitalvinster vid en avyttring. Om innehavet däremot hålls på ett investeringssparkonto, kommer inte kapitalvinster eller utdelningar att tas upp till beskattning. Motsvarande gäller kapitalförluster som då inte är avdragsgilla. Istället är tillgångarna som är placerade på investeringskontot föremål för en schablonmässig beskattning, som kort beskrivet baseras på tillgångarnas värde under beskattningsåret multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året före adderat med 1 procentenhet.

Skattemässiga konsekvenser av en flytt
Flytten från aktiedepå till ISK kommer dock ur ett skatteperspektiv anses utgöra en avyttring. Detta innebär att man i deklarationen kommer behöva redovisa en kapitalvinst eller kapitalförlust. Detta kan således innebära att man som privatperson får en kvarskatt att betala för överflyttningen, trots att ingen faktisk vinst har realiserats.

Nu när aktiemarknaden har gått ner öppnar detta däremot för ett mycket tacksamt läge om man önskar göra en överflyttning. Har man för avsikt att långsiktigt behålla sitt aktieinnehav kan värdenedgången utnyttjas för att minska den beskattning som sker. Detta gäller särskilt om man har en orealiserad förlust, eftersom överflyttningen då innebär att man ur ett skattemässigt perspektiv ”skapar” en förlust – samtidigt som man behåller värdet på sitt aktieinnehav. Man kan så att säga göra överföringen till ISK gratis, men samtidigt få en avdragsgill kapitalförlust vilken kan utnyttjas mot kapitalvinster.

Det kan således finnas goda skattemässiga skäl att utnyttja börsnedgången för att flytta över aktieinnehav till ISK, men det är viktigt att detta sker på rätt sätt för att inte trigga bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen.

Marknadsmissbruksförordningen
Marknadsmissbruksförordningen har införlivats i Sverige genom lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”). Börser, handelsplattformar och personer som yrkesmässigt genomför transaktioner är skyldiga att rapportera till Finansinspektionen om de upptäcker handelsorder eller transaktioner som kan antas ha samband med insiderhandel, marknadsmanipulation eller olagligt röjande av insiderinformation. När det gäller överflyttningar till ISK kan detta om det sker på fel bedömas som marknadsmanipulation, vilket det sedan 2018 har inkommit 684 anmälningar om till Finansinspektionen.

Handel med sig själv
En av de vanligaste formerna av marknadsmanipulation är handel med sig själv; samma person matchar både sälj- och köporder i ett värdepapper så att avslutet sker mellan två konton vilka personen själv kontrollerar, exempelvis en aktiedepå och ett ISK: Därmed sker ingen förändring av det verkliga ägandet till aktierna, men informationen om att det finansiella instrumentet omsatts till ett visst pris ger en signal till marknaden som kan vara vilseledande. En sådan transaktion kan ge andra investerare en uppfattning om att det finns ett större intresse i att handla aktien än vad som faktiskt föreligger. På samma sätt är det inte heller tillåtet att gemensamt överenskomma i förväg om att genomföra transaktioner över en öppen marknadsplattform eftersom den signal det ger marknaden inte överensstämmer med en vanlig fri handel.

Viktigt att tänka på vid marknadsmanipulation
Även om syftet inte är att manipulera marknaden vid en snarlik transaktion, tas ingen hänsyn till eventuellt uppsåt vid transaktionens genomförande. Fråga är endast om handeln kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller priset på aktien. Skulle Finansinspektionen komma fram till att så är fallet riskerar man att påföras en sanktionsavgift. Nyligen blev en privatperson påförd 50 000 kronor i sanktionsavgift just för förfarandet som beskrivits ovan, trots att transaktionen som genomfördes stod för hela handelsvolymen den aktuella handelsdagen. Skulle därtill Finansinspektionen bedöma att det är ett brott som har begåtts kan de överlämna ärendet till åklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Den som därför önskar överföra ett aktieinnehav från sitt aktiedepåkonto till sitt investeringssparkonto bör därför kontakta den bank eller det värdepappersbolag hos vilket man har kontot, så att dessa kan genomföra överföringen på ett sätt som inte påverkar marknaden. Givetvis kan vi också bistå med ytterligare information eller om ni redan genomfört en transaktion som i efterhand har ifrågasatts.