Nyheter 9 december 2021

Förändrade möjligheter att hålla bolags- och föreningsstämmor efter årsskiftet

I samband med Coronapandemin infördes i april 2020 lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Regeringen har nu meddelat att denna tillfälliga lag upphör att gälla vid årsskiftet. Detta innebär att bolags- och föreningsstämmor från och med den 1 januari 2022 ska genomföras enligt de ordinarie associationsrättsliga reglerna.

Syftet med den tillfälliga lagen var att underlätta genomförandet av stämmor på ett sätt som begränsar risken för spridning av Covid-19. Lagen har bland annat givit ökade möjligheter att använda sig av insamling av fullmakter och även möjliggjort genomförande av stämmor helt utan fysiskt deltagande. Lagen har till exempel inneburit att en stämma har kunnat hållas genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att aktieägare eller medlemmar enbart deltagit genom poströstning.

För aktiebolag innebär den tillfälliga lagens upphörande bland annat att helt digitala stämmor inte längre blir tillåtet. Enligt de ordinarie reglerna i aktiebolagslagen är det dock fortsatt möjligt att anordna så kallade hybridstämmor där aktieägare får välja mellan att delta fysiskt eller digitalt. Det är även möjligt att anordna stämmor helt på papper (per capsulam), åtminstone i aktiebolag med få aktieägare.

Den tillfälliga lagens upphörande innebär att stämmor, som anordnats med stöd av lättnaderna i lagen, måste ha hållits senast den 31 december 2021 för att Bolagsverket ska godta stämmobeslut. Det räcker inte att ett bolag eller en förening har förberett stämman innan den 31 december 2021 i enlighet med den tillfälliga lagen (exempelvis avseende fullmaktsinsamling, kallelse m.m.). Det är tiden för stämman som är avgörande.

Det noteras även i sammanhanget att Folkhälsomyndighetens föreskrifter beträffande bland annat vaccinationsbevis på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som infördes den 1 december 2021 sannolikt inte träffar bolag, även om det inte är helt klarlagt avseende större börsnoterade bolag. Stämmor i bolag och andra associationer är normalt sett privata sammankomster och en aktieägare eller medlem kan då inte associationsrättsligt vägras tillträde till en stämma även om han eller hon saknar vaccinationsbevis.

Med anledning av att smittläget avseende Covid-19 ännu är osäkert och Folkhälsomyndighetens nya råd och rekommendationer från den 8 december 2021, följer vi på Wistrand Advokatbyrå utvecklingen på området.

Vid frågor med anledning av den tillfälliga lagens upphörande och i övrigt avseende anordnande av bolags- och föreningsstämmor är ni välkomna att kontakta oss.