Nyheter 21 april 2020

Förordning om statligt stöd för hyresrabatter

Regeringen har den 16 april 2020 utfärdat en förordning som möjliggör för hyresvärdar att erhålla kompensation från staten för viss del av sådana hyresrabatter vilka beviljas lokalhyresgäster som verkar i utsatta branscher. Syftet med förordningen är att främja frivilliga överenskommelser om hyresrabatter mellan hyresvärdar och hyresgäster.

Stödet innebär att staten bär 50 procent av en avtalad hyresrabatt som uppgår till högst 50 procent av den avtalade fasta hyran under perioden 1 april-30 juni 2020. Statens stöd kan alltså aldrig uppgå till mer än 25 procent av den fasta hyran under angiven period. Om hyresvärden exempelvis skulle bevilja en hyresrabatt om 50 procent av den fasta hyran så bär staten hälften av den hyresrabatten (dvs. 25 procent av den fasta hyran). Resterande 25 procent av den fasta hyran efterges av hyresvärden, medan 50 procent av den fasta hyran betalas av hyresgästen.

Stödet riktar sig till hyresgäster inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. En fullständig uppräkning av de branscher som omfattas av stödet finns i förordningen, läs mer om det här.

För att omfattas av stödet ska hyresavtalet ha ingåtts senast den 1 mars 2020 och hyran i ska helt eller delvis vara bestämd till ett fast belopp.

Parternas överenskommelse om hyresrabatt ska ha träffats senast den 30 juni 2020 och enbart avse en hyresrabatt. Detta då en förutsättning för att erhålla stöd är att övriga villkor lämnas oförändrade.

Stödet är också begränsat till ett maximalt belopp om 800 000 euro för ”samma hyresgäst” och hänsyn ska därvid tas till sådant stöd som har beviljats andra hyresvärdar med avseende på samma hyresgäst.

Om stöd utbetalas och det har lämnats oriktiga uppgifter i ansökan eller om stödet av annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp riskerar hyresvärden att under vissa omständigheter bli återbetalningsskyldig.

Hyresvärden har att ansöka om stöd senast den 31 augusti 2020. Ansökan ska upprättas på ett särskilt formulär som ska tillställs länsstyrelsen. Ansökan kan ske först efter den 1 juli 2020.

Trots att förordningen har offentliggjorts i sin helhet kvarstår det emellertid ett antal oklarheter kring stödets omfattning och utformning, bland annat hur definitionen av ”hyresgäst” i fråga om koncerner samt frågor kring hur man i vissa fall ska se på vad som utgör fast hyra. Regeringen har bemyndigat Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av förordningen om det statliga stödet vilket förhoppningsvis kommer att leda till att eventuella frågetecken rätas ut.