Nyheter 17 november 2016

Förslag till förändring av de s.k. 3:12-reglerna

Utredningen om de s.k. 3:12-reglerna har i SOU 2016:75 kommit med en rad förslag som skulle innebära stora förändringar för delägare i fåmansföretag. Direktiven för utredningen var bl.a. att analysera om reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme samt om skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom det s.k. gränsbeloppet borde förändras. Förslagen innebär i allt väsentligt en högre  skattebelastning på utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag.

Utredningens förslag innebär i korthet följande:

• Gränsbelopp enligt förenklingsregeln minskas från nuvarande 2,75 IBB till 1,75 IBB. Skattesatsen för utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet höjs från 20 % till 25 %.

”Lönekravet” för tillämpning av huvudregeln vid beräkning av gränsbelopp höjs från nuvarande 9,6 inkomstbasbelopp (IBB) alt. 6 inkomstbasbelopp (IBB) + 5 % av det kontanta löneuttaget i företaget till 15 IBB , alternativt 8 IBB + 5 % av löneunderlaget för delägare/närstående.

• Lönesummaregeln i huvudregeln individualiseras och det lönebaserade utrymmet beräknas för respektive delägare enligt en trestegsmodell.

• Kravet på ett 4% andelsinnehavi företaget för tillämpning av lönebaserat utrymme enligt huvudregeln slopas.

• Ingen förändring av sparade gränsbelopp.

• Om förenklingsregeln tillämpas får huvudregeln inte tillämpas för något annat ägt företag vid beräkning av gränsbelopp.

• Takreglerna för utdelning och kapitalvinst samordnas till 100 IBB för båda alternativen. Överskjutande belopp föreslås en skattesats på 25 % – en sänkning.

• Vissa generationsskiften underlättas.

• Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Wistrands kontor i Stockholm har hållit frukostseminarier där våra experter från skattegruppen redogjorde för förändringarna i utredningen. Dessa var både välbesökta och uppskattade och inbjöd till vidare dialog i frågorna.

Victor Palm, Advokat
E: victor.palm@wistrand@wistrand.se
T: +46 8 50 73 00 19