Nyheter 11 december 2023

Förslag till införande av ett Head Office Taxation System i EU

Den 13 september 2023 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till direktiv om ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikroföretag samt små och medelstora företag (Head Office Taxation System, HOTS). Detta i syfte att underlätta för dessa företag att bedriva verksamhet i mer än en medlemsstat. Förslaget har kritiserats av regeringen i en faktapromemoria publicerad 10 oktober som menar att det brister i träffsäkerhet och proportionalitet.

Förslaget till direktiv innebär att berörda företag ska kunna välja om ett fast driftställe i en annan medlemsstat ska beskattas enligt skattereglerna i den stat där företaget hör hemma (den s.k. hemviststaten) eller enligt reglerna i den stat där fasta driftstället är beläget. För det fall företaget väljer att beskattas enligt skattereglerna i hemviststaten ska företaget endast lämna in en årlig deklaration för hela företaget och enbart ha kontakt med skattemyndigheten i hemviststaten.

Detta innebär att beskattningsunderlaget för det fasta driftstället bestäms helt enligt hemviststatens regler. På det underlaget ska dock den skattesats tillämpas som gäller i den stat där det fasta driftstället är beläget. Skatten betalas in till skattemyndigheten i hemviststaten som sedermera överför skatten till den stat där det fasta driftstället är beläget.

Det är endast mikroföretag samt små och medelstora företag (”SMF”) som kan tillämpa reglerna enligt förslaget. Med SMF avses företag som på balansdagen inte överskrider gränsvärdena i åtminstone två av följande tre kriterier:

  1. 20 miljoner EUR i balansomslutning,
  2. 40 miljoner EUR i omsättning, och
  3. 250 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret.

Som förutsättning gäller vidare att företaget dels har varit ett SMF och skattskyldig under de senaste två beskattningsåren, dels att omsättningen i fasta driftstället inte överstigit den dubbla omsättningen som företaget haft i hemviststaten.

För att kunna tillämpa reglerna måste företaget ansöka om det hos skattemyndigheten i hemvisstaten. Om ansökan godkänns gäller hemvisstatens regler under fem år. Sex månader innan femårsperioden går ut måste företaget ansöka om förlängning om företaget fortsatt vill tillämpa hemvisstatens regler.

Reglerna föreslås vara införda i medlemsstaterna den 31 december 2025 och tillämpas från den 1 januari 2026.

Regeringskansliet har den 10 oktober publicerat en faktapromemoria där regeringen riktar skarp kritik mot förslaget. Regeringen anser att förslaget riskerar att snedvrida konkurrensen om två företag verksamma i samma medlemsstat beskattas olika. Därutöver är regeringen tveksamma till att förslaget kommer leda till den förenkling för företag som eftersträvas och menar att förslaget kommer innebära ökad administrativ belastning för skattemyndigheterna som inte väger upp för den tveksamma förenklingspotential som förslaget har.

Wistrands kommentar

Förslaget kan komma att minska kostnaderna som följer av att företagen måste sätta sig in i respektive lands lagstiftning eller anlita expertis och därmed bidra till ett ökat incitament för företag att etablera sig utomlands, vilket är eftersträvansvärt och i linje med det arbete som pågår för att förbättra förutsättningar för SMF. Däremot finns det en del tveksamheter i förslaget som behöver utredas. En fråga som sannolikt kommer vara central i det fortsatta arbetet är huruvida den ökade administrativa belastningen för skattemyndigheterna, som kommer behöva hantera ansökningar och samarbeta med andra medlemsstater, vägs upp av fördelarna med förslaget. Än är det långt kvar innan lagstiftningen eventuellt träder i kraft och förslaget kan komma att bli föremål för justeringar/ändringar intill dess. Wistrand kommer fortsatt övervaka utvecklingen av direktivet och så småningom eventuell implementering av reglerna i svensk rätt.

Om ni har några frågor med anledning av det nya förslaget eller liknande frågeställningar är ni välkomna att höra av er till oss på Wistrand Advokatbyrå.