Nyheter 13 februari 2017

Förslag till nya regler för beskattning av personaloptioner

Strax innan årsskiftet överlämnade Regeringen en remiss till Lagrådet med ett nytt förslag angående beskattning av personaloptioner. Syftet med de föreslagna reglerna är att underlätta för små, unga och innovativa företag som saknar tillgång till kapital att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Enligt nu gällande regler blir innehavaren av en personaloption tjänstebeskattad när personaloptionen utnyttjas. Beskattning sker då för skillnaden mellan marknadsvärdet och det avtalade priset för de aktier som förvärvas genom personaloptionen. De föreslagna reglerna innebär att tjänstebeskattning under vissa förutsättningar inte ska ske för den uppkomna förmånen, utan att skattskyldighet uppkommer först vid en försäljning av de genom personaloptionen förvärvade aktierna.

Krav på företaget
Som ovan nämnts riktar sig de föreslagna reglerna till små, unga företag, vilket återspeglas i att företaget måste uppfylla särskilda krav för att reglerna ska gälla:

1. Det genomsnittliga antalet anställda och delägare som arbetar i företaget ska understiga 50 personer,
2. Nettoomsättningen eller balansomslutningen ska uppgå till högst 80 miljoner kronor,
3. Företaget får inte kontrolleras till mer än 25 procent av offentliga organ,
4. Företagets aktier får inte vara upptagna på en reglerad marknad,
5. Företagets verksamhet får inte vara äldre än tio år.

Därutöver är avsikten att de förslagna lättnaderna i beskattningen ska begränsas till företag som är innovativa. Det ställs därför krav på att företaget ska bedriva rörelse (d.v.s. inte enbart förvaltning) samtidigt som företag inom vissa branscher undantas från reglerna. Exempel på branscher som inte anses tillräckligt innovativa är bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, uthyrning av fastigheter och tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision.

Ytterligare en förutsättning för att få tillämpa de föreslagna reglerna är att företaget inte är i ekonomiska svårigheter. Företaget får exempelvis inte vara skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, vara föremål för företagsrekonstruktion eller vara på obestånd.

Krav på optionsinnehavaren
Förutom på företaget, ställs i förslaget även krav på optionsinnehavaren, vilka måste vara uppfyllda för att skattelättnaderna ska gälla. Optionsinnehavaren ska vara anställd (ej endast styrelseledamot) och arbeta i företaget minst 30 timmar per vecka. Därtill ska optionsinnehavaren få lön från företaget uppgående till minst 13 inkomstbasbelopp (799 500 kronor med 2017 års inkomstbasbelopp) under den period optionerna tjänas in.

Personer som sedan tidigare är delägare i företaget föreslås omfattas av lättnaderna endast om ägarandelen inte överstiger fem procent av kapitalet eller rösterna.

Slutsatser
Reglerna som föreslås träda ikraft den 1 januari 2018, bygger på ett lagförslag som presenterades av incitamentutredningen i mars 2016. Utredningens förslag fick mycket kritik, bl.a. för att det ansågs vara alltför snävt och därtill svårt att tillämpa. I lagrådsremissen har Regeringen tagit viss hänsyn till kritiken, men i allt väsentligt överensstämmer de nu föreslagna reglerna med incitamentutrednings förslag.

Trots sina brister kan de föreslagna reglerna komma att bli mycket gynnsamma för de företag och de anställda som omfattas, varför förslaget ändå är välkommet.

Tomas Hecht, Partner
E: tomas.hecht@wistrand.se
M: +46 706 37 57 79

Kontakt