Nyheter 12 maj 2020

Förstärkt egendomsskydd vid prövning av dispenser enligt miljöbalken

Vi har i tidigare artiklar kunnat konstatera att egendomsskyddet förstärkts de senaste åren genom Högsta domstolens och Mark- och miljööverdomstolens praxis om tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen. Vi kunde då se att praxis tagit en ny riktning mot ökad respekt för egendom och förutspådde att det bara var en tidsfråga innan denna princip skulle komma till tillämpning även utanför fastighetsbildningslagens område. Den tiden tycks nu kommen. Mark- och miljööverdomstolen har i två helt aktuella avgöranden bekräftat ett förstärkt egendomsskydd även vid prövning av ärenden enligt miljöbalken, i dessa fall förutsättningar för strandskyddsdispens.

Artikeln publicerades i tidningen Recycling nr 3 2020.

Tidigare avgöranden om egendomsskyddet och tvångsvis marköverföring

I slutet av 2018 redogjorde vi för en dom från Högsta domstolen (NJA 2018 s. 753) som innebar ett förstärkt egendomsskydd för fastighetsägare. Domen behandlade frågan om tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen (”FBL”). Högsta domstolen fastslog att en marköverföring kan strida mot det grundlagsskyddade egendomsskyddet även om förutsättningarna föreligger för marköverföring enligt FBL.

Under våren 2019 kunde vi konstatera de första effekterna av Högsta domstolens dom när Mark- och miljööverdomstolen bekräftade det förstärkta egendomsskyddet i en dom från 1 april 2019 (F 11186–17). Även i det fallet rörde det sig om marköverföring mellan två fastigheter och tillämpningen av FBL. Den tvångsvisa marköverföringen ansågs av Mark- och miljööverdomstolen under alla omständigheter komma i konflikt med egendomsskyddet. Vid intresseavvägningen var det allmänna intresset av åtgärden betydligt svagare än markägarnas intresse av att inte utsättas för tvångsförfogande.

Nya avgöranden om egendomsskyddet och strandskyddsdispens

Mark- och miljööverdomstolen har i två helt aktuella avgöranden från den 4 mars i år slagit fast att egendomsskyddet, som det har utvecklats i praxis, innebär att det även finns anledning att nyansera den intresseavvägning som ska göras vid prövningen av om strandskyddsdispens kan ges enligt miljöbalken.

Strandskyddsdispens får ges i det enskilda fallet om särskilda skäl föreligger. Vad som kan utgöra särskilda skäl regleras i miljöbalken. Listan som där återfinns är enligt förarbetena uttömmande. Vid prövningen av förutsättningar för strandskyddsdispens ska göras en intresseavvägning där hänsyn ska tas till enskilda intressen. En inskränkning i en enskilds rätt att använda mark eller vatten får i inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Av förarbetena framgår att regeln syftar till att uttrycka en proportionalitetsprincip. Vid denna intresseavvägning har det i tidigare praxis inte ansetts möjligt att beakta andra omständigheter än de som anges i miljöbalken som skäl för dispens.

I de båda aktuella fallen uttalar Mark- och miljööverdomstolen att regleringen om egendomsskydd primärt riktar sig till lagstiftaren, som vid införandet av gällande strandskyddsbestämmelser också gjort en tämligen ingående avvägning mellan allmänintresset av att upprätthålla strandskyddet och motstående enskilda intressen. Även med den utgångspunkten måste dock, enligt Mark- och miljööverdomstolen, den utveckling som har skett i praxis i fråga om egendomsskyddet få genomslag även vid prövningen av förutsättningar för strandskyddsdispens. Det ovanstående innebär att det vid den intresseavvägning som ska göras enligt strandskyddsbestämmelserna måste kunna beaktas även andra omständigheter än de som anges i miljöbalken som skäl för dispens.

Att synen på förstärkt egendomsskydd nu fått fäste även i underinstansernas prövning bekräftas av Stockholms tingsrätts dom den 3 mars i år (T 4824-19).Tingsrätten konstaterar, med hänvisning till Högsta domstolens dom ovan, att egendomsskyddet i RF och EKMR innebär ett krav på en fristående proportionalitetsbedömning vid prövning av frågor om strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Då någon sådan proportionalitetsbedömning inte hade gjorts i det fallet hade en överträdelse av den enskildes egendomsskydd skett. För en sådan överträdelse kan utgå ersättning om skada uppkommit på grund av överträdelsen.

Förstärkt egendomsskydd har fått genomslag även på andra områden 

Mark- och miljööverdomstolens aktuella avgöranden på strandskyddsområdet innebär en ändring jämfört med tidigare praxis genom att domstolen nu öppnat upp för möjligheten att meddela strandskyddsdispens även i andra fall än de som uttryckligen anges i miljöbalken. Det enskilda intresset av rätten till respekt för sin egendom ska således, på ett mer framträdande sätt än tidigare, vägas in i bedömningen av om dispens kan ges.

De nya avgörandena från Mark- och miljööverdomstolen bekräftar således vad som redan förutspåtts att ett förstärkt egendomsskydd nu fått genomslag även på andra områden, däribland vid prövning av dispenser enligt miljöbalken.

1 Domen har överklagats.