Pressmeddelanden 12 maj 2010

Förvaltningsrätten i Stockholm underkänner Skatteverkets tillämpning s.k. genomsyn

Förvaltningsrätten i Stockholm underkänner Skatteverkets tillämpning s.k. genomsyn – att utan lagstöd frånkänna civilrättsligt giltiga rättshandlingar skatterättslig betydelse.

Wistrand Advokatbyrå var ombud för den skattskyldige i ett nyligen avgjort mål i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrättens dom utgör enligt vår bedömning ett klart trendbrott när gäller underinstansers tidigare benägenhet att acceptera Skatteverkets tillämpning av genomsyn till stöd för beskattning, trots vägledande praxis från Regeringsrätten.

Domen visar tydligt att Skatteverket får allt svårare att få gehör för en beskattning där civilrättsligt giltiga rättshandlingar ges en egen skatterättslig betydelse.

Skatteverket hade eftertaxerat privatpersonen M för en vinst om 85 miljoner kronor för en försäljning av aktier i aktiebolaget C vid 2003 års taxering. Skatteverket hade även beslutat att påföra skattetillägg.

Omständigheterna i korthet var att privatpersonen M ägde aktiebolaget L med dotterbolaget C. M ägde även ett belgiskt holdingbolag med ett svenskt dotterbolag Ä. Aktiebolaget L sålde enligt upprättade avtal aktierna i C till Ä för nominellt belopp. Skatteverket hävdade med tillämpning av genomsyn att det var M som sålt aktierna i C till Ä. M skulle därför enligt Skatteverket, med stöd av principen om förfarandemissbruk, beskattas för underprisförsäljningen till Ä med tillämpning av de numera upphävda reglerna i 53 kap. 6 och 7 §§ IL.

Förvaltningsrätten konstaterar i domskälen att det i målet inte är tvistigt att förfarandet skett i syfte att minimera den skatt M måste betala. Denna omständighet kan enligt förvaltningsrätten i sig dock inte utgöra skäl för genomsyn. Förvaltningsrätten finner inte skäl att ifrågasätta M:s uppgift om att samtliga överlåtelser är civilrättsligt korrekta. Förvaltningsrätten finner sammantaget att Skatteverket inte kan anses ha haft fog för att tillämpa läran om verklig innebörd på de ifrågavarande försäljningarna. Vid denna bedömning saknas enligt förvaltningsrätten skäl att pröva frågan om förfarandemissbruk.

Ordförande var rådman Karl-Eric Ståhlberg.

Ombud för M var advokat Börje Leidhammar med biträde jur.kand. Victor Palm, Wistrand Advokatbyrå.

Förvaltningsrätten i Stockholm 2010-05-05, mål nr 12550—12551-10.