Nyheter 9 februari 2017

Garantiförsäkringar allt vanligare vid försäljning av bolag

Garantikatalogen i ett överlåtelseavtal syftar till att riskfördela parternas åtaganden i en transaktion. I takt med att transaktionerna ökar i komplexitet söker parterna att i större utsträckning föra över riskerna till en tredje man. Detta sker genom tecknandet av en s.k. ”garantiförsäkring”.

Försäkringsbolaget övertar risken
I överlåtelseavtal lämnar typiskt sett säljaren garantier som denne ansvarar för. Om köparen efter förvärvet identifierar en garantibrist kan köparen rikta krav på ersättning mot säljaren. Eftersom garantier kan sträcka sig över en längre period är både köpare och säljare låsta av ett riskmoment en tid efter transaktionen. Genom att använda sig av en garantiförsäkring flyttas risken per avtalsdagen från transaktionens parter till försäkringsbolaget. Säljaren är således befriad från ansvar efter genomförd transaktion, samtidigt som köparen får ett mer omfattande garantiskydd än vad säljaren kanske skulle varit beredd att lämna. Något som givetvis lindrar en oro för köparen om säljarens eventuella garantibrist.Grundläggande företagsbesiktning
Garantiförsäkringen omfattar som huvudregel okända risker, d.v.s. risker som inte identifierats i köparens due dilligence. Dessutom undantar ofta försäkringsbolagen framåtblickande garantier och prognoser från skyddet. Den slutgiltiga omfattningen av försäkringen baseras på försäkringsbolagets genomgång av transaktionen, vilket normalt innefattar en genomgång av köparens due dilligence-rapporter, datarumsstruktur samt det framförhandlade överlåtelseavtalet. Det är inte ovanligt att det då framkommer omständigheter som exempelvis att materiellt viktiga avtal ingåtts muntligen vilket motiverar ytterligare undantag. Försäkringsbolag är i regel obenägna att försäkra muntlig information.

Garantiförsäkringar allt vanligare
Tidigare har försäkringarna framförallt varit ett alternativ för större transaktioner?. Men utvecklingen på marknaden har lett till att garantiförsäkringar på senare tid blivit ett reellt alternativ i allt fler transaktioner. Idag kostar försäkringarna normalt 1-2 procent  av det försäkrade beloppet. Säljartecknade försäkringar är dock något dyrare, men väldigt sällan förekommande. Däremot används garantiförsäkringar flitigt utav riskkapitalbolag då en ren exit möjliggörs men tecknas även i följande situationer:

1. I auktionsförfaranden då köparen vill minska kraven på garantiåtaganden på säljaren och således förstärka sitt bud.
2. I situationer då köpare känner oro inför säljarens förmåga eller vilja att göra rätt för sig (ett alternativ till traditionell escrow, vilket kan vara gynnsamt med tanke på dagens ränteläge).
3. För att sätta pris på/lösa frågor kring identifierade problem.

Det finns således flera anledningar för transaktionsparter att överväga garantiförsäkringar. Förslagsvis görs det tidigt i transaktionsprocessen då det både sparar tid och kostnader samt gör det möjligt för köparen att anpassa due dilligence-arbetet efter aktuell försäkringslösning.

Det är en fördel att anlita konsulter under due dilligence-processen, eftersom det i regel innebär att rapporterna blir genomarbetade och tydliga, vilket i sin tur leder till bättre underlag för försäkringsbolagen och därmed till bättre försäkringsvillkor.

Vandad Ahmedi, Biträdande jurist 
E: vandad.ahmedi@wistrand.se
M: +46 709 50 72 49

Kontakt