Nyheter 28 juni 2023

Gränsöverskridande ombildningar - flytt av bolag inom EES

Den 1 december 2022 antog riksdagen nya regler om gränsöverskridande omstruktureringar för aktiebolag inom EES-området. Reglerna trädde i kraft den 31 januari 2023 och innehåller regler som underlättar aktiebolags rörlighet över gränserna. Regelverket ger bland annat aktiebolag möjlighet att flytta sitt säte från Sverige till andra länder inom EES genom s.k. gränsöverskridande ombildningar. I denna artikel redogör vi för vad det nya förfarandet innebär och vilka skattemässiga aspekter bolag har att ta hänsyn till.

Aktiebolag är skyldiga att följa de nationella bolagsrättsliga regler som finns i det land de är registrerade, oavsett var aktiebolaget är verksamt. Svenska aktiebolag ska således följa svensk aktiebolagsrätt medan motsvarande juridiska personer i andra länder behöver följa respektive lands inhemska regler.

En gränsöverskridande ombildning är ett nytt förfarande som innebär att ett aktiebolag ombildas till en motsvarande juridisk person i ett annat land inom EES, med följden att bolaget efter ombildningen omfattas av det mottagande landets inhemska lagstiftning. I samband med ombildningen överför aktiebolaget sitt registrerade säte till en annan stat utan att aktiebolaget upplöses, avvecklas eller likvideras. Ombildningen innebär inte i sig att bolagets verksamhet eller huvudkontor behöver flyttas, utan enbart att bolagets rättsliga status förändras så att det i fortsättningen kommer att bli underkastat ett annat lands bolagsrättsliga regelverk.

Vid gränsöverskridande ombildningar inträder flera rättsverkningar:

  • Det ombildade bolaget får sitt registrerade säte i en annan medlemsstat och får en ändrad rättslig form enligt lagstiftningen i den staten.
  • Bolagets tillgångar och skulder övergår till att vara det ombildade bolagets tillgångar och skulder.
  • Aktieägare i bolaget fortsätter att vara aktieägare i det ombildade bolaget, om de inte utnyttjar sin rätt till inlösen.
  • Bolagets rättigheter och skyldigheter som härrör från anställningsavtal eller anställningsförhållanden, och som finns vid den tidpunkt då ombildningen får verkan, övergår till det ombildade bolaget.

Genomförandet av en gränsöverskridande ombildning förutsätter att flera villkor är uppfyllda. Bland annat ska bolaget upprätta en ombildningsplan med redogörelse för ombildningen. Ombildningsplanen ska registreras hos Bolagsverket, som sedermera godkänner att bolaget verkställer planen.

När en gränsöverskridande ombildning genomförs har aktiebolag att ta hänsyn till flera skattemässiga aspekter. Gränsöverskridande ombildningar kan nämligen resultera i uttagsbeskattning om bolagets skattskyldighet i Sverige för inkomster från näringsverksamhet helt eller delvis upphör som följd av ombildningen. Detta innebär att tillgångar som ingår i den näringsverksamhet som inte längre omfattas av skattskyldighet i Sverige ska behandlas som om de avyttras mot en ersättning motsvararande tillgångarnas marknadsvärde (även om tillgångarna i fråga ännu inte har realiserats vid tidpunkten för utflyttningen). Huruvida en gränsöverskridande ombildning aktualiserar uttagsbeskattning är således beroende av var och hur bolaget bedriver sin verksamhet före och efter ombildningen.

Om ett aktiebolag bedriver hela eller delar av sin verksamhet utanför Sverige, kommer ombildningen resultera i att bolagets skattskyldighet i Sverige upphör avseende verksamheten i utlandet. Eftersom skattskyldigheten i Sverige helt eller delvis upphör aktualiserar ombildningen uttagsbeskattning. Om all verksamhet i bolaget däremot bedrivs i Sverige, och fortsätter att göra det även efter ombildningen, är utgångspunkten att skattskyldigheten för verksamheten i Sverige består. Innebörden av detta är att uttagsbeskattning inte aktualiseras. Huruvida en ombildning aktualiserar uttagsbeskattning är emellertid beroende av flera omständigheter och frågan får bedömas från fall till fall.

Med anledning av det nya regelverket föreslås nya ändringar i inkomstskattelagen träda i kraft. Bland annat föreslås att aktiebolag som för över sitt säte till ett annat land inom EES ska få göra avdrag för utgifter som har samband med ombildningen. Det föreslås också att undantaget från omedelbar återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond utvidgas till att även omfatta aktiebolag som ombildas. Vidare föreslås att anstånd med betalning av skatt ska kunna erhållas vid gränsöverskridande ombildningar.

Wistrand Advokatbyrå följer utvecklingen noggrant. Om du har frågor om regelverket eller om gränsöverskridande omstruktureringar i övrigt är du välkommen att kontakta oss.