Nyheter 5 december 2018

Har du tagit ut rätt lön under 2018?

Nyåret närmar sig och för dig som delägare i ett fåmansföretag kan det därför vara hög tid att se över det egna löneuttaget i syfte att maximera möjligheterna till lågbeskattad utdelning under 2019.

Varje beskattningsår ska delägare i fåmansföretag räkna fram ett s.k. gränsbelopp avseende sina aktier i företaget (3:12-regelverket). Utdelning och kapitalvinst upp till gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 20 %. Eventuell utdelning och kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas istället i inkomstslaget tjänst upp till det s.k. takbeloppet (ca 6 miljoner kronor). Utdelning eller kapitalvinst som överstiger detta belopp beskattas i inkomstslaget kapital med 30 %.

Årets gränsbelopp kan beräknas på två sätt, dels enligt förenklingsregeln, dels enligt huvudregeln. Förenklingsregeln är kopplad till inkomstbasbeloppet och innebär att 2,75 inkomstbasbelopp (171 875 kronor för 2019) får tas upp i inkomstslaget kapital till 20 % beskattning. Det ska dock framhållas att schablonbeloppet ska fördelas mellan ägarna utifrån ägarandel, samt att en person, om denne är delägare i flera fåmansföretag, bara får använda schablonregeln i ett fåmansföretag per år.

Enligt huvudregeln utgår gränsbeloppet från den totala summan kontanta ersättningar, som under året före det aktuella beskattningsåret, har utbetalats till anställda i såväl företaget som i eventuella dotterföretag. Gränsbeloppet beräknas därefter till 50 procent av de totala kontanta ersättningarna (proportionerat mellan delägarna i förhållande till ägarandel). En förutsättning för att få beräkna gränsbeloppet enligt huvudregeln är emellertid att delägaren äger aktier motsvarande minst 4 % av kapitalet i företaget.

En ytterligare förutsättning för att få beräkna gränsbelopp enligt huvudregeln är att delägaren själv, eller någon till denne närstående, har tagit ut lön överstigande en viss nivå. För löner utbetalda under 2018 uppgår löneuttagskravet till 375 000 kronor plus 5 % av de totala lönerna inom koncernen, dock maximalt 600 000 kronor.

Innebörden av detta är att om de kontanta lönerna i koncernen överstiger 4,5 miljoner kronor under 2018, krävs att delägaren eller någon närstående till denne tar ut en lön om minst 600 000 kronor för att få beräkna gränsbeloppet enligt huvudregeln.

Om du vill ha hjälp med att kontrollera att du uppfyller löneuttagskravet är du varmt välkommen att kontakta oss.

Justus Pettersson, biträdande jurist