Nyheter 22 september 2020

Har inskrivningsmyndigheten i åratal påfört skattskyldiga för hög stämpelskatt?

I ett aktuellt fall som nu är föremål för domstolsprövning (mål nr Ö6547-19) saknade den aktuella fastigheten taxeringsvärde, eftersom det i den bedrevs vårdverksamhet (en s.k. specialenhet som inte åsätts något taxeringsvärde). Kommer Högsta domstolens dom medföra att miljontals kronor ska betalas tillbaka?

Vid förvärv av fastighet utgår stämpelskatt. Är köparen ett aktiebolag, uppgår skatten till 4,25 % av fastighetens värde. Med värde avses det högre av köpeskillingen och taxeringsvärdet för året närmast före det år som lagfart beviljas (9 § 1 stycket stämpelskattelagen).

Saknas taxeringsvärde görs jämförelsen i stället med det värde fastigheten har vid tidpunkten för upprättandet av den handling förvärvet grundas på. Värdet bestäms med stöd av ett upprättat  s.k. värdeintyg. (9 § 2 stycket stämpelskattelagen).

I ett aktuellt fall som nu är föremål för domstolsprövning (mål nr Ö6547-19) saknade den aktuella fastigheten taxeringsvärde, eftersom det i den bedrevs vårdverksamhet (en s.k. specialenhet som inte åsätts något taxeringsvärde). Inskrivningsmyndigheten fastställde därför värdet i enlighet med det värdeintyg som upprättats och stämpelskatt togs ut med 4,25 % av detta belopp.

Bolaget överklagade beslutet om stämpelskatt och anförde att det inte är marknadsvärdet vid tidpunkten för upprättandet av den handling förvärvet grundas på som ska jämföras med köpeskillingen. Jämförelsen ska i stället göras mellan köpeskillingen och ett jämförelsevärde som motsvarar ett taxeringsvärde vid tidpunkten för upprättandet av den handling förvärvet grundas på.

Tingsrätten menade att jämförelsen skulle göras mellan köpeskillingen och marknadsvärdet vid förvärvstidpunkten. Tingsrätten avslog därför överklagandet.

Även Hovrätten för Övre Norrland ansåg att jämförelsen skulle göras mellan köpeskillingen och marknadsvärdet vid förvärvstidpunkten och avslog bolagets överklagande.

Bolaget överklagade till Högsta domstolen, som den 11 augusti 2020 meddelande prövningstillstånd.

Om bolaget vinner gehör för sin talan hos Högsta domstolen är det många skattskyldiga som, efter begäran om ändring, kan återfå del av för hög betald stämpelskatt.

Wistrand följer denna fråga noga och kommer att återkomma i frågan så snart  Högsta domstolen meddelar dom, vilket bör ske innan sommaren 2021.