Nyheter 9 november 2018

Vad innebär Brexit för en svensk verksamhet?

EU och Storbritannien inledde den 19 juni 2017 förhandlingar om Storbritanniens utträde ur EU. Enligt den tidsplan som gäller för utträdet kommer Storbritannien att lämna EU den 29 mars 2019. Det är i nuläget dock svårt att förutse exakt hur utträdet kommer att gå till och vilka som blir de exakta konsekvenserna av att Storbritannien lämnar EU. Trots detta kan det finnas skäl för företag, som har affärsmässiga relationer med Storbritannien, att redan nu börja fundera över hur vissa delar av verksamheten kan komma att påverkas.

Den 23 mars 2018 kom EU och Storbritannien preliminärt överens om en 21 månader lång övergångsperiod efter utträdet i mars 2019, d.v.s. fram till december 2020. Under denna period ska EU-regelverket fortsatt gälla i Storbritannien. Först efter övergångsperiodens slut avses det nya avtal, som ska reglera relationen mellan Storbritannien och EU, att träda i kraft.

För att övergångsavtalet ska träda ikraft krävs emellertid, något förenklat, att EU och Storbritannien slutligt kommer överens om hur själva utträdet ur EU ska gå till, d.v.s. att parterna enas om utträdesavtalet. Så har ännu inte skett. Det går därför i nuläget inte  att uttala sig om hur utträdet kommer att gå till eller hur lång en eventuell övergångsperiod kommer att bli.

Med hänsyn till att ingen i dagsläget med säkerhet kan säga hur förhållandet mellan EU och Storbritannien kommer att utvecklas, finns det en risk att många företag avvaktar med att sätta sig in i och analysera de eventuella konsekvenser som utträdet kan innebära för berörda företag. Oavsett vad EU och Storbritannien enas om, står det klart att Brexit kommer att ge upphov till förändring. Enligt vår uppfattning finns därför redan i dagsläget skäl och utrymme för företag att reflektera över vilka konsekvenser Brexit kan få för företagets dagliga verksamhet.

Från ett skatteperspektiv är det sannolikt att Brexit kommer att innebära vissa förändringar vad gäller mervärdesskatt och tullar. För det fall ert företag bedriver handel med Storbritannien kan det finnas skäl att fundera på vad detta kan få för konsekvenser.

Vidare bör ert företag fundera över hur ni i dagsläget hanterar personlig data mellan EU-länder och Storbritannien och hur dessa rutiner kan förändras i samband med Brexit.

Flera branscher är i dagsläget tungt reglerade från EU-håll, inte minst läkemedelsindustrin. Är du verksam inom någon av dessa branscher finns risk för regulatoriska förändringar med anledning av Brexit.

Brexit kommer sannolikt även medföra förändringar i möjligheterna för EU-medborgare att arbeta i Storbritannien och vice versa. Det kan därför finnas skäl att se över hur ert företag hanterar anställda som är verksamma i Storbritannien.

Sammantaget är det i nuläget svårt att förutse vad konsekvenserna blir av Brexit. Det kan dock konstateras att ett utträde kommer att medföra förändringar.

Justus Pettersson, biträdande jurist