Nyheter 15 juni 2015

Import av iPhones medför skyldighet att betala privatkopieringsersättning

Svea Hovrätt fastställer att iPhones får anses särskilt ägnade för privatkopiering. Södertörns tingsrätt har nu att ta ställning till hur stor ersättning upphovsrättsorganisationen Copyswede kan utkräva av Telia, som importerar modellen till Sverige.

Rätt till privatkopieringsersättning
Enligt 2 § upphovsrättslagen har upphovsmän ensamrätt att tillåta kopiering av sina verk. Upphovsrättsmannens ensamrätt inskränks dock genom bestämmelsen om privatkopiering som innebär att det, med vissa undantag, är tillåtet för var och en att för privat bruk kopiera några få exemplar av offentliggjorda verk. För att i viss mån kompensera upphovsmännen för det inkomstbortfall som den tillåtna privatkopieringen innebär, har upphovsmännen givits en rätt till ersättning för privatkopieringen, så kallad privatkopieringsersättning. Rätten till sådan ersättning uppkommer när näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet i Sverige tillverkar eller importerar ”anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställning av verk för privat bruk”.

Copyswede är den organisation i Sverige som har rätt att kräva in privatkopieringsersättning för upphovsmäns räkning.

iPhones särskilt ägnade för privatkopiering
Under 2013 väckte Copyswede talan mot Telia Sonera AB vid Södertörns tingsrätt och krävde att tingsrätten skulle förpliktiga Telia att utge privatkopieringsersättning till Copyswede på grund av Telias import av mobiltelefonmodellerna som säljs under varumärket iPhone. Tingsrätten beslöt i samråd med parterna att genom så kallad mellandom pröva frågan om iPhone-modellerna ska anses vara sådana anordningar som är särskilt ägnade för privat kopiering eller inte, samt, i förekommande fall, därefter pröva frågan om vilka avgifter som ska utgå. Tingsrätten konstaterade genom mellandom av den 13 juni 2014 att iPhone-modellerna utgör en sådan anordning som är särskilt ägnad för privatkopiering, medförande att privatkopieringsersättning ska utgå vid import av iPhones till Sverige.

Mellandomen överklagades till Svea hovrätt som fastställde tingsrättens domslut. Hovrätten angav i sina domskäl att iPhone-modellerna mot bakgrund av dess lämplighet för privatkopiering, dess tekniska kapacitet och dess användarvänlighet uppfyller de krav som en tolkning av begreppet ”särskilt ägnad för privatkopiering” innebär. Hovrätten angav vidare att iPhones faktiskt används för privatkopiering i den utsträckning som enligt hovrätten krävs för att anordningarna ska omfattas av ersättningsrätten och att det faktum att iPhone-modellerna har en rad andra användningsområden än privatkopiering inte har någon självständig betydelse för om de i och för sig ska omfattas av ersättningsrätten, utan istället kan få betydelse vid fastställande av ersättningsnivån.

Hovrättens dom vann laga kraft den 28 maj 2015 och nu återstår att se om Telia kommer att överklaga domen till högsta domstolen.

Christina Thörngren, Biträdande jurist
E: christina.thorngren@wistrand.se
T: 08-50 72 00 65