Nyheter 15 september 2020

Incitamentsprogram i start-ups – nya möjligheter genom avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde den 8 september 2020 Skatterättsnämndens förhandsbesked 48–19/D enligt vilket användandet av s.k. teckningsoptioner för att förvärva aktier i ett bolag kan omfattas av de nya skattereglerna för s.k. kvalificerade personaloptioner. Detta innebär att beskattningen ska ske först när aktierna i företaget säljs av den anställde och inte redan när personaloptionerna utnyttjas.

I målet skulle arbetsgivaren erbjuda vissa av sina anställda möjlighet att delta i ett incitamentsprogram, vilket innebar att de anställde skulle få ett antal personaloptioner utan att betala någon ersättning för dessa. Optionerna gav den anställde en rätt att efter en intjänandeperiod om fyra år, förvärva ett antal aktier i företaget om reglerna i 11 a kap. inkomstskattelagen (IL) om kvalificerade personaloptioner varit uppfyllda under de första 36 månaderna av intjänandeperioden.

Själva förvärvet av aktierna skulle rent tekniskt ske genom användande av teckningsoptioner. Detta innebär att personaloptionen inte direkt utnyttjas för förvärv av andel i företaget. Istället är det en teckningsoption som först förvärvas, vilken i sin tur direkt används för förvärv av andel i företaget. Den anställde kunde enligt optionsvillkoren inte förfoga över själva teckningsoptionerna på annat sätt än genom att direkt utnyttja dessa för att förvärva aktier. Frågan blev därmed om kravet i 11 a kap. 5 § IL, att optionsinnehavaren utnyttjar optionen för förvärv av andel i företaget, är uppfyllt i ett fall som detta när själva andelsförvärvet sker via teckningsoptioner.

HFD anförde att kravet på att personaloptionen ska utnyttjas för förvärv av andelar i företaget syftar till att säkerställa att den anställde genom att utnyttja optionen blir delägare i företaget och därigenom får del av vinsterna i detta. Personaloptionerna i fråga var utformade så att om den anställde valde att utnyttja optionerna så skulle det ovillkorligen leda till att han blev delägare i bolaget och att aktieförvärvet följde ett i aktiebolagslagen anvisat och reglerat förfarande. HFD uttalade att den omständigheten att förvärvet innefattar även ledet att den anställde först erhåller teckningsoptioner, vilka därefter omedelbart utnyttjas för förvärv av aktierna, mot den bakgrunden inte kan anses innebära att den anställde utnyttjar personaloptionerna för att förvärva något annat än andelar i bolaget. HFD ansåg därmed att kravet att optionen ska utnyttjas för förvärv av andel i företaget var uppfyllt.

Kommentar
Skattefriheten för kvalificerade personaloptioner infördes med syftet att underlätta för nystartade företag att knyta an och samtidigt belöna nyckelpersoner. Sådana företag är typiskt sett onoterade och kan därför inte äga sina egna aktier. För att sådana företag ska kunna garantera att den anställde som deltar i ett incitamentsprogram erhåller aktier i företaget, används vanligen s.k. teckningsoptioner. Teckningsoptioner är en slags värdepapper som ger optionsinnehavaren rätt att teckna aktier i det aktuella företaget.

Skatteverkets inställning har varit att eftersom teckningsoptionen inte i sig utgör en andel i företaget – utan ett eget värdepapper – kan de särskilda reglerna för kvalificerade personaloptioner inte vara tillämpliga eftersom ett av kraven är att optionen utnyttjas för förvärv av andel i företaget.

Innebörden av att en option utnyttjas för förvärv av andel hindrar inte, enligt HFD:s resonemang i aktuellt fall, att själva utnyttjandet sker i flera steg där den anställde först kan komma att förvärva andra typer av instrument innan det slutligen – men ovillkorligen – sker ett förvärv av andel i företaget. HFD får anses ha använt ett pragmatiskt synsätt i frågan och flexibiliteten för företag att utarbeta och strukturera incitamentsprogram som omfattas av de nya skattereglerna för s.k. kvalificerade personaloptioner får därigenom sägas ha ökat.

Det återstår dock att se hur Skatteverket tolkar det aktuella avgörandet. Till omständigheterna hör nämligen att de aktuella personaloptionerna enligt optionsavtalets formulering gav innehavaren en rätt att förvärva aktier i företaget. Att det skulle ske genom att teckningsoptioner först förvärvades och sedan nyttjades, var en del av optionsavtalets mekanism för det praktiska förvärvet av aktierna i företaget och inte i sig kopplat till den rätt som erhölls genom personaloptionen. Denna speciella utformning har enligt vår uppfattning varit avgörande för HFD:s resonemang och slutsatser. Det är därför fortsättningsvis mycket viktigt att incitamentsprogram framarbetas i samråd med erfarna rådgivare i såväl bolagsrätt som skatterätt för att förhindra eventuella oönskade negativa skattekonsekvenser.

Vi på Wistrand har mångårig erfarenhet av att ta fram incitamentsprogram som passar alla typer av företag genom våra arbetsgrupper dedikerade åt både bolagsrätt och skatterätt.