Nyheter 23 mars 2021

Inskrivningsmyndigheten har i åratal påfört för hög stämpelskatt!

Wistrand har den 22 september 2020 publicerat en artikel avseende frågan om stämpelskatt när ett s.k. värdeintyg ligger till grund för stämpelskatten. Högsta domstolen (HD) har den 19 mars 2021 meddelat dom i denna fråga (mål nr Ö 6547-19).

Vid förvärv av fastighet utgår stämpelskatt. Är köparen ett aktiebolag, uppgår skatten till 4,25 % av fastighetens värde. Med värde avses det högre av köpeskillingen och taxeringsvärdet för året närmast före det år som lagfart beviljas.

Saknas taxeringsvärde görs jämförelsen i stället med det värde fastigheten har vid tidpunkten för upprättandet av den handling förvärvet grundas på. Värdet bestäms med stöd av ett upprättat  s.k. värdeintyg.

I det aktuella fallet saknade fastigheten taxeringsvärde, eftersom den användes för vårdverksamhet (en s.k. specialenhet som inte åsätts något taxeringsvärde). Inskrivningsmyndigheten (IM) fastställde därför värdet i enlighet med det värdeintyg som upprättats och stämpelskatt togs ut med 4,25 % av detta belopp.

Bolaget överklagade beslutet om stämpelskatt och anförde att det inte är marknadsvärdet vid tidpunkten för upprättandet av den handling förvärvet grundas på som ska jämföras med köpeskillingen. Jämförelsen ska i stället göras mellan köpeskillingen och ett jämförelsevärde som motsvarar ett taxeringsvärde vid tidpunkten för upprättandet av den handling förvärvet grundas på.

Tingsrätten och Hovrätten för Övre Norrland delade inte denna uppfattning och avslog därför överklagandet.

HD menar att det inte klart framgår av lagtexten i stämpelskattelagen huruvida värdeintyget ska avspegla fastighetens marknadsvärde eller om den syftar på ett tänkt taxeringsvärde. HD menar dock att det finns övervägande skäl för slutsatsen att värdet tar sikte på ett tänkt taxeringsvärde, bl.a. för att det annars skulle medföra att det skulle uppstå en omotiverad olikhet i behandlingen i förhållande till normalfallet (dvs. att en jämförelse görs mellan det högre av köpeskillingen och taxeringsvärdet för året närmast före det år som lagfart beviljas).

HDs dom är tydlig med att värdeintyget ska spegla ett tänkt taxeringsvärde vid avyttringstidpunkten. IM har således under lång tid tagit ut för hög stämpelskatt av en stor mängd skattskyldiga.

Kontakta oss gärna för mer information om domen samt om möjligheten att återvinna tidigare eventuellt felaktigt inbetald stämpelskatt med anledning av denna.

Läs tidigare artikel här.