Nyheter 16 september 2011

Juridiska aspekter på energieffektivisering

Krönika ur senaste numret av Recycling, av Rudolf Laurin, advokat och delägare Wistrand.

År 2007 slog Europeiska rådet fast målet att den primära eltillförseln år 2020 ska vara 20 % lägre än vad som prognostiserats mot bakgrund av de styrmedel som fanns år 2007.

I enlighet med detta har kommissionen nu presenterat ett förslag till ett nytt direktiv om energieffektivitet. Förslaget innehåller bestämmelser som främjar effektivitet i tillförseln och användning av energi. Medlemsstaterna ska, enligt förslaget, skapa nationella energisparprogram, vilket exempelvis innebär att större företag måste genomföra energibesiktningar för att minska sin energianvändning.

Dessutom ska alla medlemsstater utarbeta och anta en nationell plan för uppvärmning och kylning. Detta innebär exempelvis att placering av nya anläggningar för termisk elproduktion över 20 MW ska ske i områden nära ett värmebehov. Vidare ska alla nya anläggningar förses med värmeåtervinningsutrustning så att spillvärme kan utnyttjas. Dessa krav leder till en mängd följdfrågor, varav en naturlig sådan är hur tillstånd till utbyggnad eller renovering av kärnkraften kommer att ges om inte den värme som idag kyls bort tas till vara på lämpligt sätt.

Behandlingen av direktivet väntas fortsätta under våren 2012. Med tanke på de omfattande juridiska överväganden och regeländringar som det föreslagna direktivet kan antas medföra finns all anledning att följa det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Läs hela krönikan här.