Nyheter 21 november 2016

Kattrumpan är borta

Möjligheten att utföra en s.k. ”kattrumpa” har upphört. Kattrumpan var en särskild form av fastighetstransaktioner, där en fysisk person hade möjlighet att överlåta en fastighet till ett aktiebolag utan beskattning.

Uttrycket uppkom i samband med överlåtelse av en fastighet med just beteckningen Kattrumpan. Transaktionstypen innebar att en fastighet överläts till ett aktiebolag som helt eller delvis ägs av en närstående mot ersättning understigande taxeringsvärdet. Då transaktionen ur ett inkomstskatteperspektiv behandlas som en gåva enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen utlöses ingen beskattning. Den ”paketerade” (bolagiserade) fastigheten kunde då säljas skattefritt till marknadsvärde genom att aktiebolaget sålde aktierna i det bolag som fastigheten ”paketerats” i.

Skattebortfallet stoppas
Möjligheterna att genomföra kattrumpor har resulterat i skatteffektiva transaktioner. Regeringen har ansett att kattrumpan utgör en oönskad skatteplanering som medfört betydande skattebortfall. Därför har de valt att införa en så kallad stopplagstiftning, vilket innebär att man genom en undantagsbestämmelse i regeringsformen tillämpar det kommande förslaget från dagen efter det att det överlämnats till riksdagen. Sedan den 28 oktober 2016 är det därför inte längre möjligt att genomföra kattrumpor.

Ny lagstiftning
Utöver ett stopp föreslås även nya bestämmelser. Vid liknande transaktioner framöver ska fastigheten anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett handelsbolag mot ersättning som överstiger fastighetens skattemässiga värde om det är en näringsfastighet, och dess omkostnadsbelopp vid privatbostadsfastighet.

Wistrands kommentar
Att kattrumpornas tid var begränsad är knappast förvånande. Det har länge varit en mycket effektiv transaktionsmöjlighet ur ett skatteperspektiv. Den nu föreslagna ändringen innebär ett ökat intresse för den kommande utredningen om paketering av fastigheter, vilken förväntas presenteras under våren 2017. Den aviserade förändringen och stopplagstiftning sänder vissa signaler om en vilja att införa restriktivare lagstiftning även avseende den formen av transaktioner. Skattegruppen på Wistrand följer utvecklingen med stort intresse.

Lars T. Larsson, Biträdande jurist
E: lars.t.larsson@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 28

Kontakt