Nyheter 21 juni 2016

Kemikalielagstiftningen – ett komplext regelverk med straffinslag

Ur Wistrand News #3 2016

Kemikalielagstiftningen är en komplex del av den svenska miljörätten. Trots att kemikaliereglerna har betydelse för många aktörer glöms den ofta bort. Att inte ha full kontroll på kemikaliereglerna kan bli en kostsam affär och i yttersta fall föranleda straffansvar. Wistrands miljö- och energiavdelning belyser här några centrala delar av kemikaliereglerna och en pågående prövning i Högsta domstolen.

Kemikalielagstiftningen, produktregistret och straffansvaret
En stor del av utvecklingen inom den svenska miljörätten sker idag på EU-nivå. Detta gäller inte minst på kemikalieområdet. För knappt tio år sedan ersattes stora delar av den svenska kemikalielagstiftningen av EU-förordningen Reach. Reach innehåller krav på tillverkare, importörer och användare av kemikalier. Enligt Reach måste kemiska ämnen registreras hos ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten.

Även enligt nationella svenska regler finns en registreringsskyldighet för kemiska produkter. Den som yrkesmässigt tillverkar eller för in registreringspliktiga produkter till Sverige i en mängd över 100 kg per produkt årligen är skyldig att anmäla detta till Kemikalieinspektionens produktregister. Anmälningsskyldighet gäller även för den som förpackar, packar om eller överlåter sådana produkter. Därtill föreligger reglering om verksamhetsanmälan. Enligt lagkommentaren till miljöbalken innefattas i begreppet ”yrkesmässigt föra in” att någon i sin yrkesmässiga verksamhet för in en produkt för att använda den i den egna verksamheten.

Den som träffas av anmälningsskyldighet ska anmäla sin verksamhet snarast möjligt, och senast när verksamheten inleds. Produktanmälan ska i sin tur göras senast 28 februari året efter det att anmälningsskyldigheten inträdde och rapportering av mängder ska göras årligen.

Den som bryter mot anmälningsskyldigheten gör sig skyldig till en straffbar handling och kan dömas för försvårande av miljökontroll till böter eller fängelse i högst två år. Utöver personligt ansvar kan företagsbot bli aktuell. Om produktanmälan gjorts men mängderna inte har rapporterats in i tid kan en miljösanktionsavgift tas ut. Böter eller fängelse i högst två år är straffskalan för den som inte följer Reach och därmed gör sig skyldig till kemikalieregistreringsbrott. Även oförsiktig hantering av kemikalier kan vara brottsligt, liksom hantering av tillståndspliktiga kemikalier utan tillstånd.

Pågående prövning i Högsta domstolen
Prövning av ett mål om ansvar för att inte ha anmält import av kemiska produkter pågår just nu i Högsta domstolen. Importören hade gjort gällande att de svenska reglerna om produktregistret inte är förenliga med EU-rätten, en invändning som inte fick gehör i hovrätten. Efter att Högsta domstolen begärt in förhandsavgörande konstaterade EU-domstolen tidigare i vår att det är OK för medlemsstaterna att, vid sidan om EU-reglerna, ha nationella bestämmelser om registrering av produkter hos en nationell myndighet. Återstår nu att se om Högsta domstolen instämmer i hovrättens dom i övriga delar. Hovrätten dömde VD till 60 dagsböter för försvårande av miljökontroll och ålade bolaget en företagsbot om 200 000 kr.

Avslutande kommentarer
Kemikalielagstiftningen är komplex och det gäller att hålla reda på de parallella skyldigheter som följer av svenska regler och av regler på EU-nivå. För att minimera risken för att göra fel är det viktigt att i god tid innan ett köp eller annan åtgärd fullföljs undersöka om inköpet eller åtgärden kräver anmälan eller annat agerande enligt kemikaliereglerna. Tillsynsfrågor uppkommer inte sällan när verksamhetsutövare i efterhand önskar rätta till tidigare misstag.

Tove Andersson, Advokat/Partner
E: tove.andersson@wistrand.se
T: +46 31 771 21 74

Emilie Steen, Advokat
E: emilie.steen@wistrand.se
T: +46 31 771 21 36