Nyheter 26 september 2017

Krav på juridiska personer m.fl. att registrera verklig huvudman

Den nya lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde i kraft den 1 augusti 2017. Lagen har tillkommit som en följd av att Europaparlamentet 2015 antagit ett nytt penningtvättsdirektiv och kravet på ett register om verkliga huvudmän gäller samtliga länder inom EU. Syftet med registret är att det ska öka insynen och transparensen i juridiska personer.

Vem för registret?
Bolagsverket har fått i uppgift att upprätta och föra register över verkliga huvudmän i Sverige. Utgångspunkten är att alla som kan visa ett berättigat intresse ska kunna ta del av uppgifter ur Bolagsverkets register, men frågan hur informationen i registret ska tillgängliggöras utreds fortfarande av Bolagsverket.

När ska anmälan göras?
Anmälan till Bolagsverket för befintliga företag och föreningar ska göras från och med den 1 september 2017 och anmälan kommer att vara gratis till och med den 31 januari 2018.

För företag och föreningar som registrerats efter lagens ikraftträdande (1 augusti i år) ska dock anmälan göras till registret inom fyra veckor efter registreringen (dvs. senast den 30 september 2017 för de som registerasts under augusti månad i år).

Anmälan ska därefter göras löpande utan dröjsmål vid förändrade förhållanden och varje anmälningspliktig juridisk person har en skyldighet att ha tillförlitliga uppgifter dokumenterade om verklig huvudman som vid var tid kan tillhandahållas myndighet efter begäran. Det är även lämpligt att införa en rutin för återkommande avstämning, förslagsvis i samband med bolags- eller föreningsstämma.

Vad händer vid utebliven anmälan?
Vid utebliven anmälan inom den föreskrivna tiden, eller vid brister i anmälan, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att vid vite inkomma med anmälan eller kompletteringar.

Vad avses med verklig huvudman?
Med verklig huvudman avses en fysisk person som ensam eller tillsammans med någon annan ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller en fysisk person, eller en fysisk person till vars förmån någon handlar.

Den fysiska person som själv eller tillsammans med närstående (i) direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25 % av aktierna/rösterna i den juridiska personen, (ii) som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller liknande befattningshavare eller (iii) genom avtal, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal eller annan handling kan utöva sådan kontroll, anses utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person.

Om det inte går att fastställa vem som är verklig huvudman så ska uppgift om att verklig huvudman saknas eller inte kan fastställas dokumenteras och rapporteras.

Vilka personer är anmälningsskyldiga?
Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. Lagen om registrering av verklig huvudman är tillämplig på (i) svenska juridiska personer, (ii) utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige och (iii) fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner.

Däremot är lagen inte tillämplig på: enkla bolag; enskilda näringsidkare; aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag), dödsbon; konkursbon och staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett rättsligt bestämmande inflytande. Dessa behöver således inte registrera verklig huvudman.

Susanna Güven, Biträdande jurist
E: susanna.guven@wistrand.se
M: +46 76 889 00 29

Josefin Jansson, Advokat
E: josefin.jansson@wistrand.se
M: +46 709 50 72 63

Kontakt