Nyheter 4 juli 2023

Ny momslag den 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 infördes den nya momslagen. Lagen är främst en lagteknisk omarbetning av den gamla momslagen i syfte att göra regleringen mer överskådlig och enklare att tillämpa. Den nya momslagen är även i stor grad utformad i överensstämmelse med EU-direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt (det s.k. mervärdesskattedirektivet), vilket innebär vissa skillnader i lagens begreppsanvändning och systematik.

Den gamla momslagen infördes år 1994. Sedan dess har mycket hänt på området, i synnerhet på EU-nivå. Detta har resulterat i att den gamla mervärdeslagen i vissa delar blivit svåröverskådlig och därmed resulterat i osäkerhet om vad som egentligen gäller. Syftet med införandet av den nya momslagen har således varit att förenkla språket och få en tydligare struktur som i högre grad överensstämmer med mervärdesskattedirektivet vilket förhoppningsvis kommer att leda till en större förutsägbarhet av lagens tillämpning, både för privata aktörer och för Skatteverket.

Den nya momslagen har en disposition som följer strukturen i mervärdesskattedirektivet, vilket förenklar framtida uppdateringar av lagen. Den nya strukturen bedöms därför mer flexibel. I och med att lagen utformats med mervärdesskattedirektivet som förebild introduceras även en i viss mån ny terminologi. Nedan redogörs kort för några av de centrala begreppen som införts eller ändrats.

  • Skattskyldighet ersätts med beskattningsbar person och betalningsskyldig

Den gamla momslagen centrerade kring begreppet skattskyldighet som har två olika betydelser. Skattskyldighet kan avse skyldigheten att betala skatt för en viss transaktion, men används också för att beteckna de skattesubjekt som är skattskyldiga enligt den gamla momslagen. Begreppet har ingen direkt motsvarighet i mervärdesskattedirektivet. I den nya momslagen slopas begreppet skattskyldighet och ersätts med beskattningsbar person, avseende skattesubjektet, och betalningsskyldig i betydelsen skyldigheten att betala skatt.

  • Beskattningsbara transaktioner

De transaktioner som omfattas av begreppet beskattningsbara transaktioner är leveranser av varor, tillhandahållande av tjänster, förvärv av varor samt import av varor inom EU. Begreppet utgör således en benämning på de transaktioner som kan bli föremål för mervärdesskatt.

  • Beskattningsgrundande händelse

Skattskyldighetens inträde var i den tidigare momslagen kopplat till begreppet skattskyldighet. Eftersom detta begrepp ersatts har begreppet beskattningsgrundande händelse införts i den nya lagen. Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är sammankopplad med definitionerna för de beskattningsbara transaktionerna.

Sammantaget förväntas den nya strukturen och det moderniserade språket leda till en tydligare och mer lättöverskådlig mervärdeskattelag som i större grad harmoniserar med mervärdesskattedirektivet. Den nya lagen förväntas dock inte innebära några större förändringar i materiellt hänseende innebärandes att vägledande avgöranden från domstolarna utifrån den gamla momslagen fortsatt kommer att vara gällande.

Kontakta Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.