Nyheter 15 juni 2022

Nya regler om överprövning av offentlig upphandling

Från och med den 1 juli gäller nya regler för överprövningar av offentliga upphandlingar. Nedan följer en sammanfattning av reglerna och de bakomliggande motiven till lagändringarna (Prop. 2021/22:120 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar).

Genom lagändringarna införs bland annat ett skyndsamhetskrav som innebär att det tydliggörs i lagtexten i samtliga upphandlingslagar att mål om överprövning av en offentlig upphandling och mål om prövning av ett avtals giltighet ska hanteras skyndsamt. Tidigare har det inte funnits något lagstadgat skyndsamhetskrav, däremot finns bestämmelser i de flesta domstolars arbetsordningar om att dessa mål ska hanteras med förtur. Syftet med skyndsamhetskravet är att målen normalt ska avgöras inom några få månader vilket i praktiken innebär att ett upphandlingsmål inte får bli liggande utan åtgärd under någon längre tid. Skyndsamhetskravet innebär dock inte någon inskränkning i domstolarnas utredningsskyldighet och att det är domstolarna som även fortsättningsvis ska bedöma när ett mål är tillräckligt utrett för att kunna avgöras. Hur lång handläggningstid som kan godtas får därför även i fortsättningen bedömas i varje enskilt fall.

Ett skyndsamhetskrav införs även för mål om utlämnande av kontrakt eller uppgifter i kontrakt i LOU och LUF. De kontrakt som en upphandlande myndighet tecknar blir normalt en allmän handling som kan begäras ut med stöd av regler i tryckfrihetsförordningen, men i den mån upphandlande myndigheter och enheter inte omfattas av offentlighetsprincipen finns istället särskilda bestämmelser om utlämnande av kontrakt i nämnda lagar. En sådan begäran om att få del av ett kontrakt ska hanteras skyndsamt och ett beslut att inte lämna ut ett kontrakt kan överklagas. Det finns dock inte något skyndsamhetskrav för handläggningen av sådana överklaganden i domstolen, vilket nu alltså införs.

En annan nyhet och den som sannolikt kommer få störst betydelse för framtida överprövningsprocesser är de nya reglerna om preklusion. Dessa regler innebär att en leverantör som ansöker om överprövning i förvaltningsrätt som huvudregel ska åberopa samtliga omständigheter till grund för sin talan inom 3 veckor från ansökan har lämnats in till domstolen. Omständigheter som tillkommer senare får åberopas endast om leverantören gör sannolikt att han inte kunnat åberopa dem tidigare eller annars har giltig ursäkt för att inte ha åberopat dem och motsvarande begränsningar i att åberopa nya omständigheter införs även i en bestämmelse om preklusionsfrist i kammarrätten. Undantag kan föreligga t ex om en leverantörs möjlighet att åberopa en omständighet är beroende av utgången i ett annat mål, t ex. ett mål om att få ta del av en allmän handling. Undantaget ska tillämpas restriktivt.

Preklusion enligt de nya reglerna träffar endast sökande leverantörs åberopanden och det är bara omständigheter som omfattas, inte t ex. ny bevisning. Även i mål om prövning av ett avtals giltighet kommer preklusionsfrist att införas.

Ytterligare en ändring värd att nämna avser en förändrad frist för väckande av talan om skadestånd, som är en anpassning till EU-domstolens praxis. Enligt gällande rätt får talan om skadestånd väckas inom ett år från att avtal slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör. Från den 1 juli ska fristen dock räknas från att man fått kännedom eller borde ha fått kännedom om överträdelsen. Detta gäller alla typer av upphandlingar, såväl direktivstyrda som icke direktivstyrda. Fristen för att väcka talan om skadestånd när ett avtal bedöms vara ogiltigt ska dock fortsättningsvis räknas från den tidpunkt då avgörandet fått laga kraft.

Avslutningsvis ska nämnas också de tidsfrister som införs i LOU, LUF och LUK när det gäller uteslutning av leverantörer. Idag finns inga lagstadgade tidsgränser för när uteslutning får ske. Efter den 1 juli kommer det dock en femårsgräns att gälla vid uteslutning p.g.a. brott. En dom som meddelats för mer än fem år sen får således inte ligga till grund för uteslutning av en leverantör. Vid missförhållanden i övrigt som en upphandlande myndighet får lägga till grund för uteslutning kommer en treårsgräns att gälla från det att den relevanta händelsen inträffade.