Nyheter 15 juni 2015

Ökad försiktighet väntas efter skärpta regler om personligt ansvar i finansbranschen

Under våren trädde nya regler i kraft gällande det personliga ansvaret för ledande befattningshavare i kreditmarknadsföretag, banker och värdepappersbolag. Ett numera sanktionerat kontrollansvar kräver god inblick i såväl verksamheten som i de skyldigheter som följer av befattningen.

Som en fortsättning på tidigare nyhetsbrev, görs i denna artikel en studie avseende det personliga ansvaret för ledande befattningshavare i kreditmarknadsföretag, banker och värdepappersbolag. Ändringar i den aktuella lagstiftningen gjordes tidigare i vår och uppdateringarna trädde ikraft den 1 maj 2015.

I huvuddrag innebär lagändringarna att det i lagen om bank- och finansieringsrörelse och i lagen om värdepappersmarknaden införs ytterligare administrativa sanktioner riktade mot styrelseledamöter och verkställande direktörer, samt i vissa fall även aktieägare, utöver de sanktioner som funnits sedan tidigare. I denna artikel bortses från aktieägares ansvar.

Lagstiftningen innebär i korthet att finansinspektionen (”FI”) ska ingripa mot styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om ett aktuellt bolag t.ex.:

• har fått tillstånd att driva bolag genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,
• låter bli att till FI anmäla vissa förvärv och avyttringar av bolagets aktier eller andelar,
• inte uppfyller lagens krav vad avser bl.a. soliditet/likviditet, riskhantering och genomlysning,
• låter bli att rapportera/lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig information till FI avseende vissa omständigheter,
• har ansetts ansvarig för en allvarlig överträdelse av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
• har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktör eller ersättare för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att personen i fråga inte har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett bolag och även i övrigt inte är lämplig för en sådan uppgift eller att styrelsen i sin helhet inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda bolaget.

Ovanstående situationer utgör endast exempel på när FI ska ingripa och är alltså inte uttömmande.

Sanktioner
Ett ingripande från FI får endast ske om bolagets överträdelse är allvarlig och överträdelsen orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Ingripande sker antingen genom att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bolag, eller ersättare för någon av dem, eller genom beslut om sanktionsavgift. FI får under vissa specifika förhållanden avstå från att ingripa.

För en fysisk person ska sanktionsavgiften fastställas till högst
• ett belopp som per den 17 juli 2013 i svenska kronor motsvarade fem miljoner euro,
• två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
• två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

FI tar upp frågor om ingripanden mot fysiska personer för överträdelser genom sanktionsföreläggande. Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att inom en viss tid godkänna ett ingripande som är bestämt till tid eller belopp. När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som vunnit laga kraft.

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får FI ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos behörig förvaltningsrätt. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

De nya reglerna kan leda till ökad försiktighet
Framöver kommer vi sannolikt se att den organisatoriska belastningen för styrelseledamöter och verkställande direktörer ökar i och med det numera sanktionerade kontrollansvaret över verksamheten. Viljan att grundligt genomlysa bolaget innan man inträder i styrelsen eller tar plats som verkställande direktör torde som en naturlig konsekvens öka. Styrelseledamöter och verkställande direktörer kommer behöva vara väl inlästa på de skyldigheter och det ansvar de har mot bolaget och mot FI för att inte riskera att aktualisera det personliga ansvaret.

De nya reglerna torde utöver ovanstående även mana till en ökad försiktighet i beslutsfattandet i styrelsen samt av verkställande direktören, vilket i sin tur kan komma att påverka beslutens utformning. Till sist är det viktigt att belysa storleken på de belopp som en sanktion kan uppgå till, 5 miljoner euro. Beloppet kan komma att slå hårt mot fysiska personer. Hur beloppsbestämmelserna kommer att tillämpas samt vilka övriga konsekvenser regelverket kommer att få ligger nu i händerna på FI och domstolsväsendet att avgöra.

Henrik Nordling, Biträdande jurist
E: henrik.nordling@wistrand.se
T: 031-771 21 26

Kontakt